text size

Malíř Jakob Seisenegger a jeho portrétní tvorba v Čechách a na Moravě. S přihlédnutím k vývoji portrétní figurální malby v Záalpí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Malíř Jakob Seisenegger a jeho portrétní tvorba v Čechách a na Moravě. S přihlédnutím k vývoji portrétní figurální malby v Záalpí
Titile (in english):
The painter Jacob Seisenegger and his portrait paintings in Bohemia and Moravia. With regard to the development of life size portrait painting in the north of the Alps
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Klára Adamová
Supervisor:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Thesis Id:
96229
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Christian Arts (BU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/06/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Jakob Seisenegger, 16. století,portrétní tvorba, celofigurální portrét, šlechta
Keywords:
Jacob Seisenegger, 16th century, portrait creation, life size portrait, aristocracy
Abstract (in czech):
Anotace Bakalářská práce se zabývá portrétní tvorbou rakouského malíře Jakoba Seiseneggera (1505–1567) v Čechách a na Moravě v rozmezí let 1529–1562. Jakob Seisenegger se ve své tvorbě věnoval zejména celofigurální portrétní malbě. Úvodní část se věnuje životopisu umělce a ukázkám vybraných portrétů vzniklých během Seiseneggerova působení jako dvorního malíře na dvoře císaře Ferdinanda I. Habsburského. Dále je tato část rozšířena o nastínění vývoje samostatného renesančního portrétu v Čechách. Hlavní část práce je věnována jednotlivým Seiseneggerovým podobiznám členů českých a moravských šlechtických rodů. Jednotlivé dílčí kapitoly nejprve představí portrétovanou osobu a poté se jejich pozornost věnuje popisu, ikonografii a stylovému zařazení díla v rámci umělcovy či ostatní blízké tvorby. Závěrečná část pojednává o vlivu Jakoba Seiseneggera na portrétní tvorbu v Čechách.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with the work of the Austrian portrait painter Jacob Seisenegger (1505-1567) in Bohemia and Moravia during the years 1529-1562. Jacob Seisenegger in his work focused mainly on life size portrait painting. The introductory part is devoted to the artist's biography and selected examples of portraits created during Seisenegger´s work as a court painter at the court of Emperor Ferdinand I of Habsburg. In addition this part is extended with an outline of the development of Renaissance self-portraits in Bohemia. The main part of the thesis is devoted to the individual portraits by Seisenegger of members of the Czech and Moravian aristocracy. Each sub-chapters first introduces the portrayed person and then they focuses on the description, iconography and stylish classification of the artist's works or other contemporaries works. The final part discusses the influence of Jacob Seisenegger on portrait painting in our country.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Klára Adamová 6.01 MB
Download Abstract in czech Bc. Klára Adamová 68 kB
Download Abstract in english Bc. Klára Adamová 68 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 47 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 82 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 61 kB