velikost textu

Malíř Jakob Seisenegger a jeho portrétní tvorba v Čechách a na Moravě. S přihlédnutím k vývoji portrétní figurální malby v Záalpí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Malíř Jakob Seisenegger a jeho portrétní tvorba v Čechách a na Moravě. S přihlédnutím k vývoji portrétní figurální malby v Záalpí
Název v angličtině:
The painter Jacob Seisenegger and his portrait paintings in Bohemia and Moravia. With regard to the development of life size portrait painting in the north of the Alps
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Adamová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Id práce:
96229
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jakob Seisenegger, 16. století,portrétní tvorba, celofigurální portrét, šlechta
Klíčová slova v angličtině:
Jacob Seisenegger, 16th century, portrait creation, life size portrait, aristocracy
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá portrétní tvorbou rakouského malíře Jakoba Seiseneggera (1505–1567) v Čechách a na Moravě v rozmezí let 1529–1562. Jakob Seisenegger se ve své tvorbě věnoval zejména celofigurální portrétní malbě. Úvodní část se věnuje životopisu umělce a ukázkám vybraných portrétů vzniklých během Seiseneggerova působení jako dvorního malíře na dvoře císaře Ferdinanda I. Habsburského. Dále je tato část rozšířena o nastínění vývoje samostatného renesančního portrétu v Čechách. Hlavní část práce je věnována jednotlivým Seiseneggerovým podobiznám členů českých a moravských šlechtických rodů. Jednotlivé dílčí kapitoly nejprve představí portrétovanou osobu a poté se jejich pozornost věnuje popisu, ikonografii a stylovému zařazení díla v rámci umělcovy či ostatní blízké tvorby. Závěrečná část pojednává o vlivu Jakoba Seiseneggera na portrétní tvorbu v Čechách.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the work of the Austrian portrait painter Jacob Seisenegger (1505-1567) in Bohemia and Moravia during the years 1529-1562. Jacob Seisenegger in his work focused mainly on life size portrait painting. The introductory part is devoted to the artist's biography and selected examples of portraits created during Seisenegger´s work as a court painter at the court of Emperor Ferdinand I of Habsburg. In addition this part is extended with an outline of the development of Renaissance self-portraits in Bohemia. The main part of the thesis is devoted to the individual portraits by Seisenegger of members of the Czech and Moravian aristocracy. Each sub-chapters first introduces the portrayed person and then they focuses on the description, iconography and stylish classification of the artist's works or other contemporaries works. The final part discusses the influence of Jacob Seisenegger on portrait painting in our country.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Adamová 6.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Adamová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Adamová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 61 kB