velikost textu

Hrdelní soud města Říčany v 16. - 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hrdelní soud města Říčany v 16. - 18. století
Název v angličtině:
Municipal capital court in Říčany in the 16th to 18th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladimír Stejskal
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Id práce:
9619
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí V této rigorózní práci se autor zaměřil na kompletní právní zpracování činnosti městského soudu v Říčanech po celou dobu jeho doložené existence. Zdejší soud vznikl patrně v 1. polovině 16. století a byl nadán hrdelní jurisdikcí, která mu byla odňata až teresiánským patentem r. 1765. Přestože u jiných městských soudů byla v 16. století ingerence do jejich činnosti ze strany patrimoniální (pozemkové) vrchnosti běžná, u zdejšího soudu není z dochovaných písemností doložena. Stejně je tomu tak i v období třicetileté války. Z hlediska trestání pachatelů zločinů je pro toto starší období charakteristická universalita trestu smrti. Tímto trestem byli postihováni pachatelé téměř veškerých deliktů. Stejně tak bylo v té době obvyklé použití mučení při výslechu bez ohledu na to, z jakého deliktu byl podezřelý obviněn. Právní úprava užití tortuty v tomto období zcela chyběla. Právním předpisem pro vedení řízení a trestání pachatelů byla od r.1580 Práva městská Pavla z Koldína, v některých případech i zemská zřízení. Od 60. let 17. století je činnost zdejšího soudu velmi podrobně zachycena v soudních knihách, tzv. „manuálech“. Ty zachycovaly zpravidla celý průběch jednotlivých trestních procesů vedených u tohoto soudu (zejm. zatčení, výslechy, konfrontace aj.). Zdejší soud však v této době trestal usvědčené delikventy v menším měřítku; trestání většinou přecházelo na pražský Apelační soud. R.1707 byl vydán nový trestní zákoník, tzv. Constitutio criminalis Josefina, který upravil inkviziční proces. V oblasti trestání navazoval na Práva městská, ale soudní praxe již byla zjevně odchylná. Apelační soud, který během 1. pol. 18. století již převzal trestání většiny spáchaných deliktů, vytvořil ustálenou judikaturu. Na jejím základě ukládal trest smrti v této době pouze výjimečně a těměř výhradně za zločiny proti životu, dále za delikt žhářství nebo za rozsáhlé krádeže. V trestání převažovaly nucené práce v různé délce (od několika týdnů po 3 roky) nebo různé formy reversů. Zánik hrdelního městského soudu v Říčanech nastal na základě zmíněného restrikčního teresiánského patentu 31.12.1765. Městský soud v Říčanech představoval atypický, malý městský soud, jemuž dodávala na významu zejména skutečnost, že byl jediným městským soudem s hrdelní jurisdikcí na rozsáhlém uhříněvském panství, které vlastnil významný feudální rod Liechtensteinů. Zejména však byl tento soud atypický nezvykle vysokým počtem doložených procesů, které u něj ve sledovaném období zcela nebo zčásti proběhly.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted to the detailed description of activities of the municipal court in Říčany in the course of its historical existence. The court had been established probably in the half of 16th century. The court disposed with the capital jurisdiction, which lost by the Theresian act in 1765. Although an entanglement of patrimonial establishments had been common in many municipal courts in the course of the 16th century, the preserved historical records did not confirm this praxis in the court of Říčany in the 16th century, as well as in the course of Thirty Years' War. The universalism of capital punishment had been typical in this earlier period. The capital punishment was applied in offenders of almost all offences. Similarly, a torture had been used in interrogation of all criminal offences. Jural restrictions of torture application had been completely missing in this period. From 1580 the jural directive for court processes and punishment of offenders had been represented by the Municipal Laws by Paul Koldín or by the Land Constitution. From the sixties of the seventeen century activities of the court had been described in details in jural records – „Manuals“. Typically, those records described contents of particular court processes in details, namely arrest, examination, confrontation, etc. However, in this period the court had punished the convicted offenders less frequently, because these acts had been more often conducted by the Prague Appellate Court. The new legal code Constitutio Criminalis Josefina issued in 1707 regulated the inquisitional process. Evidently, it continued the Municipal laws, however court practices have been quite different. The Appellate Court, which in the course of the first half of 18th century took control over majority of criminal offences, developer fixed judicial decisions. On the basis of these fixed judicial decisions the Appellate Court assigned capital punishment only exceptionally for offences against human living, incendiarism, and extensive thefts, as well. Forced works of various durations (from several weeks to 3 years) or various forms of reverses had been prevailing. The municipal court in Říčany came to its end in December 31, 1765 as the consequence of the above mentioned Theresian act. The municipal court in Říčany represented atypical, small municipal court. Importantly, it has been only one municipal court with capital jurisdiction in the large dominion Uhříněves ruled by important aristocratic family of Liechtenstein. Namely, the municipal court in Říčany was atypical by a high number of recorded law processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimír Stejskal 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimír Stejskal 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimír Stejskal 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marek Starý, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB