velikost textu

Dynamika mitochondrií v srdečním svalu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika mitochondrií v srdečním svalu.
Název v angličtině:
Mitochondrial dynamics in myocardium.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Romana Weissová
Vedoucí:
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Id práce:
96140
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mitochondrie, srdce, mitofágie, biogeneze mitochondrií, fúze mitochondrií, dělení mitochondrií, onemocnění srdce, kardioprotekce
Klíčová slova v angličtině:
mitochondria, heart, mitophagy, mitochondrial biogenesis, mitochondrial fusion, mitochondrial fission, heart diseases, cardioprotection
Abstrakt:
Srdce je životně důležitý orgán, který pro svou energeticky náročnou činnost vyžaduje dostatečné množství aktivních mitochondrií. Udržování funkční populace těchto organel je zajišťováno mitochondriálním obratem, kam řadíme mitofágii odstraňující poškozené mitochondrie a biogenezi mitochondrií zabezpečující vznik nových organel. Také dynamické procesy fúze a dělení mitochondrií mohou přispívat k udržování funkční mitochondriální populace. Ačkoli srdeční buňky obsahují základní proteiny potřebné pro tyto děje, fúze a dělení mitochondrií nebyly dosud v kardiomyocytech jasně prokázány. Významu však nabývají tyto procesy během patologických podmínek, kdy dochází ke změnám v množství proteinů uplatňujících se v mitochondriální dynamice, a tím ke změnám fenotypu mitochondrií a následnému poškození buněk. Pochopení úlohy dynamiky mitochondrií v srdečním svalu by mohlo přispět k vývoji nových přístupů při terapii kardiovaskulárních onemocnění.
Abstract v angličtině:
The heart is an absolutely vital body organ, which requires sufficient amount of active mitochondria for its energy demanding activity. The functionality of a mitochondrial population is maintained through mitochondrial turnover, encompassing mitophagy removing damaged mitochondria and mitochondrial biogenesis responsible for the emergence of new organelles. Dynamic processes of mitochondrial fusion and fission can also contribute to the maintenance of a healthy mitochondrial population. Mitochondrial fusion and fission have not yet been proven in cardiomyocytes, although these cells possess all the proteins required for these events. These processes, however, take on the importance during pathological conditions, when changes in the amount of protein applied in the mitochondrial dynamics occur. The modification in mitochondrial phenotype leads to the cell damage. Understanding the role of mitochondrial dynamics in myocardium may contribute to the development of new heart diseases treatments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Romana Weissová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Romana Weissová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Romana Weissová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 536 kB