text size

Jazyk bulváru za první republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jazyk bulváru za první republiky
Titile (in english):
Language of Tabloids in the First Czechoslovak Republic
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Eliška Lacinová
Supervisor:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Thesis Id:
96054
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Study programm:
Secondary School Teacher Education (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Czech Language (N AJ-ČJ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/09/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
bulvár, bulvární tisk, senzachtivý tisk, seriózní tisk, publicistický styl, první republika, titulky, persvazivní funkce, atrakční funkce, Tempo, Nedělní list, Polední list, Pondělní list, Večerní list, Večerní České slovo, Blesk
Keywords:
tabloids, tabloid press, sensationalist journalism, serious journalism, journalistic style, the First Czechoslovak Republic, headlines, persuasive function, feature attraction, Tempo, Nedělní list, Polední list, Pondělní list, Večerní list, Večerní České slovo, Blesk
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem práce je popsat jazyk několika významných zástupců bulvárních tiskovin v dobách první republiky. Nejdříve je pojem bulvární tisk definován pomocí různých znaků a je odlišen od pojmu seriózní tisk. Je nastíněn také vývoj bulvárního tisku v českých zemích a tisk v období první republiky je obecně charakterizován. Dále jsou charakterizovány vybrané prvorepublikové bulvární tiskoviny a jsou zhodnoceny z hlediska znaků bulváru. Jazykové prostředky v žurnalistických komunikátech jsou zasazeny do kontextu publicistického stylu a jsou popsány vlivy, které na výběr jazykových prostředků v těchto komunikátech působí. Samostatná kapitola je věnována formální a jazykové stránce titulků prvorepublikových tiskovin, titulky jsou analyzovány na rovině lexikálních prostředků, morfologických prostředků a prostředků syntaktických. Samotné jazykové prostředky v těchto bulvárních listech jsou zkoumány také na jednotlivých jazykových úrovních, na rovině hláskových prostředků a pravopisu, na rovině lexikálních prostředků, morfologických prostředků a na úrovni prostředků syntaktických. Prvorepublikový bulvární tisk je srovnán se současným zástupcem bulvárního tisku a jsou naznačeny tendence, které se ve vývoji bulvárního tisku projevily.
Abstract:
Abstract The aim of this work is to describe the language of several important tabloids in the First Czechoslovak Republic. Firstly, sensationalist journalism is defined by different criteria and is distinguished from serious journalism. The development of sensationalist journalism in Czech lands is outlined and the press in the First Czechoslovak Republic is characterized. Then, selected tabloids are characterized and evaluated according to the defined criteria of tabloids. Language in journalistic texts is put into broader context of journalistic style and is considered on the basis of the influences that affect the choice of the specific language means. One chapter is devoted to formal and language aspects of headlines of the tabloids. The headlines are described on lexical level, morphological level and syntactic level. The language of the tabloids itself is analyzed on the same levels, on the lexical, morphological and syntactic level. The tabloid press in the First Czechoslovak Republic is compared to contemporary tabloid press and some tendencies of the development of the tabloid press are outlined.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Lacinová 1.43 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Eliška Lacinová 73.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Lacinová 9 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Lacinová 6 kB
Download Supervisor's review PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 146 kB
Download Opponent's review PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 29 kB
Download Defence's report 146 kB