velikost textu

Tadeusz Kantor a Divadlo smrti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tadeusz Kantor a Divadlo smrti
Název v angličtině:
Tadeusz Kantor and The Theatre of Death
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Veselá
Vedoucí:
Mgr. Jan Jiřík
Oponent:
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Id práce:
96033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tadeusz Kantor – Divadlo smrti – Mrtvá třída – Wielopole, Wielopole – Cricot 2 – manekýn – ready-made - bioobjekt - polská avantgarda - antiiluzivní divadlo
Klíčová slova v angličtině:
Tadeusz Kantor – The Theatre od Death – The Dead Class – Wielopole, Wielopole – Cricot 2 – mannequin – ready-mady – boiobject – Polish avant-garde – anti-illusive theatre
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tvorbou polského avantgardního umělce Tadeusze Kantora. Zaměřuje se na poslední období jeho autorské divadelní tvorby (nazvané Divadlo smrti), konkrétně na inscenace Mrtvá třída a Wielopole, Wielopole. Práce by se dala rozdělit na tři tematické části. První část se snaží obsáhnout základní mezníky v historii tvorby Tadeusze Kantora, předchozí etapy divadla Cricot 2 a jeho nejvýznamnější inscenace. Tato část by měla sloužit k snadnějšímu pochopení inscenačních postupů v období Divadla smrti a také přiblížit problematiku, kterou se Kantor v průběhu své tvorby zabýval. Druhá část se zabývá již dvěma konkrétními inscenacemi z období Divadla smrti a snaží se o jejich zevrubnou analýzu. Dotýká se také otázky uchování divadelního představení prostřednictvím audiovizuálního záznamu. Třetí část práce je zaměřená na jednotlivé inscenační principy. Na základě jejich popisu se snaží postihnout cíl tvorby Tadeusze Kantora. Tím je vytvoření nového typu divadla, které se nespokojí s iluzivním inscenováním dramatického textu a předstíráním reality.
Abstract v angličtině:
Abstract: Bachelor thesis is concerned with production of Polish avantgard author Tadeusz Kantor. The work is focused on the last epoch of his theatre production as an author (the epoch is called The Theatre of Death), concretely on inscenation The Dead Class and Wielopole, Wielopole. Bachelor thesis could be divided into three thematic parts. First part tries to observe basic historical terminuses in Tadeusz Kantor's work, previous epochs of theatre Cricot 2 and the most important performances. This part should serve to easier understanding methods of staging procedures during the epoch of The Theatre of Death and it should also approximate the questions, which interested Kantor. Second part is concerned with two concrete productions of The Theatre of Death and tries to analysis them. It also touches the issue of preservation theatre work through audiovisual records. Third part is focused on individual staging procedures. Bachelor thesis tries to define the point of Kantor's work on the basis of staging procedures. The point of Kantor's work is to create new form of theatre which do not manage with illusive staging of drama and with pretending of reality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Veselá 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Veselá 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Veselá 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Jiřík 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 317 kB
Stáhnout Errata Bc. Tereza Veselá 961 kB