velikost textu

Avaskulární nekróza u dospělých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Avaskulární nekróza u dospělých
Název v angličtině:
Avascular necrosis by adults
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Id práce:
95924
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autorka hodnotí roli zobrazovacích vyšetření v diagnostice AVN femorální hlavice. Zaměřuje se zejména na vyšetření MR, které ve shodě s literaturou považuje za nejpřínosnější zobrazovací metodu v diagnostice časných stadií AVN. V terapii prekolapsových AVN je slibnou terapeutickou metodou revitalizační operace na femorální hlavici pomocí SDI instrumentária, autorka shrnuje krátkodobé výsledky u souboru takto léčených nemocných. Zvláštní pozornost je věnována zejména pacientům po transplantaci ledviny. U této skupiny nemocných autorka navrhuje MR vyšetření jako screeningovou metodu k časné detekci AVN kyčelních kloubů v prvním roce po transplantaci. V poslední části práce autorka hodnotí roli MR vyšetření u akutní fraktury horního konce femuru. MR vyšetření kyčelních kloubů navrhuje jako metodu volby u konkrétní věkové skupiny pacientů (přibližně v rozmezí 40-65 roků). V těchto případech metoda významně přispívá k volbě adekvátního typu léčby a charakteru operačního výkonu (OS či TEP).
Abstract v angličtině:
The author evaluates the role of imaging methods in diagnosis of AVN of the femoral head. She foccuses especially on MRI, she finds this imaging modality the most suitable in diagnosis of early stages of AVN. In therapy of AVN, revitalizing operation on the femoral head with using surgical diamond instruments is a promising therapeutical procedure. The author summarizes short term results in group of pacients who underwent revitalizing operation. The special attention is given to pacients after renal trasplantation. In this group of renal transplant recipients the author suggests MRI as a screening method for early detection of AVN of femoral head during the first year after transplantation. In the last part of report, the author evaluates using MRI in acute fracture of proximal femur. She suggests MRI of the hip as a method of choice in concrete age group of pacients (about between 40-65 years). Considering this pacients, the method significantly helps in choosing of adequate therapy and the proper type of surgical approach.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martina Rybárová, Ph.D. 4.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martina Rybárová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martina Rybárová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martina Rybárová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. 4.84 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 1.68 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB