velikost textu

Gerontologie v primární péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gerontologie v primární péči
Název v angličtině:
Gerontology in Primary Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Id práce:
95923
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Program studia:
Sociální lékařství (P5128)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autor ve své práci seznamuje čtenáře s problematikou gerontologie z pohledu primární péče. Popisuje četné oblasti, ve kterých praktický lékař přichází do styku s pacientem vyššího věku. Zdůrazňuje rizika a úskalí při provádění předoperačních vyšetřeních u seniorů. Popisuje možnosti farmakoterapie ve vyšším věku. Retrospektivním získáním dat z ordinací autor sledoval náklady na spotřebu zdravotní péče seniorů ve dvou oblastech, ve zdravotních výkonech praktických lékařů pro seniory ( preventivní prohlídky, očkování, návštěvní činnost aj.) a v nákladech na předepisování léků pro seniory. Zjistil, že předpokládané náklady, stanovené veřejným zdravotním pojištěním na spotřebu výkonů pro seniory, jsou dostatečné, kdežto u farmakoterapie skutečné náklady vysoko převyšují náklady veřejným pojištěním stanovené. Autor rozebírá možné příčiny tohoto stavu. Dále autor popisuje výsledky svého vědeckého bádání při své preventivní činnosti v obezitologické poradně praktického lékaře. Ze statistického sledování zjistil, že rizikový faktor u metabolického syndromu - mikroalbuminurie u obézních starších žen při poklesu objemu pasu klesá více, než u mladších žen. Prací s touto problematikou je ve světe málo, proto jsou tyto první výsledky zajímavé i s výhledem možného zkoumání v budoucnu.
Abstract v angličtině:
In his work, the author introduces the reader to the problems of gerontology as seen from the perspective of primary care. He describes the manifold areas where the general practitioner encounters elderly patients. He stresses the risks and pitfalls associated with the conducting of preoperative investigations in the elderly. He also describes the possibilities of pharmacotherapy in advanced age. The author employed the method of retrospective data collection from surgeries to investigate the cost associated with health care consumption by the elderly in two areas in terms of medical procedures by general practitioners for the elderly (preventative checkups, vaccinations, home visits and other) and in terms of cost associated with the prescription of medicinal preparations to the elderly. He found that the anticipated cost as set by the public health-care insurance for consumption of procedures for the elderly is sufficient, while the real expenses for pharmacotherapy are much higher than those set by the public health-care insurance. The author provides his analysis of the possible causes of this situation. The author continues with a description of his scientific research done as part of preventive activity in the surgery for obesitology, as carried out by general practitioner. His statistical evaluation led to the conclusion that the risk factor for the metabolic syndrome microalbuminuria in obese elderly women, decreases with reduced girth circumference more than in younger women. There are only a small number of contributions dealing with this issue world-wide, making these first results rather interesting, also from the viewpoint of possible future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Rudolf Červený, Ph.D. 584 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Rudolf Červený, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Rudolf Červený, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Rudolf Červený, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 2.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 2.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Bohumila Černá 80 kB