velikost textu

Domácí násilí z pohledu týraných žen a z pohledu personálu o ně pečujícího

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí z pohledu týraných žen a z pohledu personálu o ně pečujícího
Název v angličtině:
Domestic violence from point of view of womens and nurses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Michalčíková
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Marie Vaculová
Mgr. Kateřina Hrůšová Kukeňová
Id práce:
95907
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Michalčíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Domácí násilí z pohledu týraných žen a z pohledu personálu o ně pečujícího Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 79 stran Počet píloh: 6 příloh Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova Domácí násilí, rodina, agrese, obě, pachatel násilí, týrání, formy násilí, násilí v rodině, patologické chování, partnerský vztah, ochrana oběti, intervence, naučená bezmocnost, právo. Obsah Bakalářská práce se zabývá pojmem domácího násilí a týrání v partnerském soužití. Teoretická část sumarizuje pojem domácího násilí, jeho prvky a znaky. Rozlišuje druhy domácího násilí a zabývá se jím z pohledu zdravotnického pracovníka, či sociální pracovnice. Rozebrán je jak profil násilníka, který násilí psobí, tak týrané ženy a proces cyklu násilí spolu s jeho následky jako například syndromu týrané ženy. Uvádí také možnosti intervence při zjištění domácího násilí, možnosti následné péče o obě domácího násilí a ochranu její osoby i dětí. Praktická část je zaměřena na pohled na týrané ženy očima zaměstnanc Azylového zařízení a doplněna o výpovědi žen samotných, které se s týráním setkaly. - 65 -
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Lucie Michalþíková Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Nursing Department Title: Domestic violence from point of womens and nurses Leading tutor: PhDr. Mariana Bažantová Page count: 78 stran Attachments: 6 píloh Year of defence: 2010 Keywords Violence, family, forms of violence, violence in family, pathological behaviour, partnership, intervention, syndrome of learned powerlessness, learned powerlessness, society, law. Anotation Bachelor thesis is dealing with concept of domestic violence and abuse in partners coexistence. The theoretical part is sums up concept of domestic violence, its element and sign. The theoretical part also enlarging kinds of domestic violence and deals with them from point of view of health service worker or social worker. The profile of rapist is analysed as person who is causing the violence, as well as the profile of battered women and process of cycle of violence with its results for example the syndrome of battered women. The theoretical part also shows possibilities of intervention in case of discovering domestic violence, also possibilities of following care about domestic victim and protection of her and her children. The practical part is focusing on view of battered woman from point of view of workers of Asylum institution and is replenish with enunciation of battered women themselves, whose had been in touch with domestic violence. - 66 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Michalčíková 652 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Michalčíková 89.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Michalčíková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Michalčíková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Vaculová 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Hrůšová Kukeňová 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB