velikost textu

Uspokojování potřeb seniorů v domově pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uspokojování potřeb seniorů v domově pro seniory
Název v angličtině:
Satisfying of needs of retirees in a retirement home
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Věra Koubová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Helena Vostrovská
Id práce:
95899
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Věra Koubová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Uspokojování potřeb seniorů v domově pro seniory Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 62 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: stáří, domov pro seniory, potřeby, uspokojování potřeb, senior, sociální služby V teoretické části bakalářské jsou charakterizovány problémy stárnutí a stáří, popsány nejčastější fyzické a psychosociální změny v důchodovém věku. Dále je zaměřena na uspokojování základních lidských potřeb, uspokojování potřeb seniorů a to nejen biologických, ale i psychických a sociálních. V závěru tohoto oddílu je popsáno uspokojování potřeb podle ošetřovatelského modelu Hendersonové. Výzkumné šetření, realizované prostřednictvím dotazníku, bylo zaměřené na otázky z oblasti sociální, senioři mohli vyjádřit vnímání vlastního zdravotního stavu a hodnocení sebepéče, zhodnotit spokojenost s péčí v domově pro seniory a využívání volnočasových aktivit. V závěru dotazníku senioři mohli označit pořadí důležitosti uspokojování vlastních potřeb. 65
Abstract v angličtině:
Theoretical part of the bachelor’s thesis handle with problems of aging, old-age and the most common physical and psychosocial changes in a retirement age. Further on there is a focus dedicated to satisfying of basic human needs and satisfying of not only biological, but also psychological and social needs of retirees. Finally, satisfying of needs according to the Henderson nursing model is described. Research survey, realised by a questionnaire, included mainly questions from a social area. Retirees could express their perception of own health status and evaluation of self-care and could evaluate satisfaction with the care in the retirement house and utilization of freetime activities. At the end of the survey retirees could mark the rank of importance of satisfying of own needs. 66
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Koubová 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Koubová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Koubová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Helena Vostrovská 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB