velikost textu

Anamorfované mapy světa 2009 optikou zahraničního zpravodajství vybraných deníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anamorfované mapy světa 2009 optikou zahraničního zpravodajství vybraných deníků
Název v angličtině:
Distorted maps of the world 2009 according to foreign news of selected newspapers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michal Špirko
Vedoucí:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Oponent:
Irena Reifová
Id práce:
95836
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce „Anamorfované mapy světa 2009 optikou zahraničního zpravodajství vybraných médií“ vychází z poznatků předcházející práce diplomové, jež pojednává o způsobech, kterými informují nejčtenější noviny v České a Slovenské republice o světových událostech. Metodou kvantitativní obsahové analýzy je zkoumáno zahraniční zpravodajství deníků Mladá fronta Dnes a SME a to zejména podle toho, „jak“ a „proč“ věnují některým státům velkou pozornost a jiné naopak opomíjí. Otázka „jak“ je rozvinuta v části metodologické, která stanovuje postupy, jakými lze poznatků dosáhnout a faktory, které mohou být pro posuzování nerovnoměrné pozornosti vůči jednotlivým státům klíčové. Otázka „proč“ se odkazuje na teoretickou část práce, která nastiňuje jak poznatky mediálních studií o konstrukci mediální reality, tak charakteristické prvky mediálních organizací a tvorby zpravodajských obsahů. Pozornost je také zaměřena na deskripci kontextů analyzovaných mediálních organizací a problematiku zdrojů. Cílem rigorózní práce je tedy rozšíření kontextu práce, podrobnější analýza a deskripce dat, které byly pro účely předcházející diplomové práce získány a bližší interpretace zjištění, vizualizovaných v příslušných anamorfovaných mapách.
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis "Distorted maps of the world 2009 according to foreign news of selected newspapers" deals with the ways in which the most widely read newspaper in the Czech and Slovak Republic inform about world matters. Foreign news in surveyed newspapers MF Dnes and SME are examined by using a quantitative content analysis which particularly asks „how“ and „why“ some states pay great attention and others are ignored. The question of „how“ is developed in the methodological section. This part establishes procedures by which knowledge can be achieved, and identifies factors that may be crucial for assessing the unequal attention to the individual states. The question of „why“ refers to the theoretical part, which outlines the findings of media studies on the construction of media reality, as well as the characteristic features of media organizations and the creation of news content. Attention is also focused on the description of the contexts between analyzed media organizations and resources issues. The aim of the whole work is then to compose several distorted maps of the world by selected criteria, which reflect the world view as presented through the content of examined journals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Špirko 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Špirko 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Špirko 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Irena Reifová 13.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.4 MB