velikost textu

Vnímání bolesti ve stáří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání bolesti ve stáří
Název v angličtině:
Pain perception in elders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Vítková
Vedoucí:
doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
95835
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyziologie bolesti, bolest ve stáří, práh bolesti, onkologická bolest, chronická bolest, viscerální bolest, neuropatická bolest
Klíčová slova v angličtině:
physiology of pain, pain in elderly, pain threshold, oncologic pain, chronic pain, visceral pain, neuropathic pain
Abstrakt:
Stárnutí populace je jedním z největších problémů této doby. Se zvyšujícím se věkem se čím dál více musíme zabývat doprovodným jevem – bolestí, která značně znepříjemňuje život a znemožňuje běžné začlenění do společnosti starším lidem. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o bolesti ve stáří. Zaměřuje se na mechanismus vnímání bolesti, fyziologii stárnutí a druhy bolestí, které se u starších lidí vyskytují. Některé druhy bolestí provázejí onemocnění, která se vyskytují častěji ve stáří – neuropatické, chronické a onkologické bolesti. Zvýšený výskyt těchto druhů bolesti může být vysvětlen pomocí postupné degenerace nervové soustavy v průběhu stárnutí, ať již demyelinizací a snižováním počtu nervových vláken, či hromaděním volných radikálů v organismu. Naproti tomu existují i typy bolestí, které starší lidé pociťují s nižší intenzitou – mezi ně patří viscerální a pooperační bolesti. Zároveň u starších lidí dochází ke zvýšení prahu bolesti. Tento paradox, tj. vyšší výskyt chronické bolesti o vyšší intenzitě na jedné straně a na druhé straně snížení viscerální a pooperační bolesti lze vysvětlit pomocí difúzní kontroly inhibice bolesti. Každopádně současné poznatky o bolesti u starší populace jsou často hypotetické nebo nejsou jednoznačně prokázány a přijímány. Také proto je nutné se nadále výzkumu bolesti u této věkové kategorie věnovat.
Abstract v angličtině:
The aging of the population is one of the problems of the current period. With increasing age, we have to deal with the accompanying phenomenon more and more - the pain which significantly inconveniences the life and makes normal integration of elderly people into society impossible. This bachelor thesis summarises the present knowledge of pain in elderly people. It addresses the mechanism of pain perception, physiology of aging and types of pain which occur in elderly people. Some types of pain are accompanying diseases which occur during old age - neuropathic, chronic and oncologic pains. The higher occurrence of these types of pain could be explained by the progressive degeneration of nerve system during aging, either due to demyelization and reduction of the number of nerve fibres or due to accumulation of free radicals in the organism. On the other hand, there are some types of pain which elderly people feel with lower intensity – visceral and postoperative pain. At the same time, the pain threshold is increasing in the elderly people. This paradox, i.e. on one hand higher occurrence of chronic pain at higher intensity and on the other hand reduction of visceral pain and postoperative pain could be explained by diffuse noxious inhibitory controls. The current knowledge of the pain in the elderly is mostly hypothetic or is not well documented and accepted. That is why it is necessary to explore the pain in this age category more.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Vítková 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Vítková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Vítková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB