text size

Rozdílné způsoby užití "řízené" a "neřízené" seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Rozdílné způsoby užití "řízené" a "neřízené" seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice
Titile (in english):
Different ways of usage of "directed" and "undirected" seriality shown on an example of spectator consumption of soap opera Ulice
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Bc. Eva Kvasničková
Supervisor:
Irena Reifová
Opponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Thesis Id:
95813
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Media Studies (MSR)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
26/10/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Rigorózní práce "Rozdílné způsoby užití "řízené" a "neřízené" seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice" je tvořena dvěma oddíly. V prvním z nich jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se seriality, seriálových narací a především jsou srovnávány dva dominantní typy - série a seriál - a to nejen z hlediska teorie narace, ale také v rámci anglicky psané literatury věnované seriálovým naracím. Práce se dále věnuje žánru mýdlové opery, její historii i některým současným žánrům hybridním a charakterizováni jsou diváci mýdlových oper i jejich vztah s postavami. Představen je koncept seriality "řízené" a "neřízené", který vychází z toho, že v rámci seriality "řízené" existuje vnější distributor narace, zatímco v rámci seriality "neřízené" si naraci řídí sami diváci. V části praktické jsou potom pomocí kvalitativní analýzy metodou zakotvené teorie zkoumány dvě skupiny diváků seriálu Ulice diváci televizní (využívající serialitu "řízenou") a internetoví (využívající serialitu "neřízenou"). Na základě jejich konzumací seriálu se práce snaží najít odpověď na otázku, zda se liší užití seriality v rámci těchto dvou diváckých skupin. Data získaná z rozhovorů s diváky jsou následně interpretována a vyhodnocena a užívání seriality obou diváckých skupin je vzájemně porovnáno. Součástí práce je také přílohová část, přičemž většina příloh je kvůli velkému rozsahu připojena na CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The thesis called "Different ways of usage of "directed" and "undirected" seriality shown on an example of spectator consumption of soap opera Ulice" is composed of two main sections. In the first one the theoretical pieces of information about seriality and serial narratives are summarized. Foremost the focus is directed to the two dominant types - series and serial- not only in the perspective of narrative theory but also within the frame of English written literature about serial narratives. The thesis also deals with the genre called soap opera, with its history and some of the current hybrid genres. The soap opera viewers are characterized, as well as their relationship with the characters. Also the concept of "directed" and "undirected" seriality is introduced. It could be explained that within the "directed" seriality the external distributor of narrativity exist while in the case of "undirected" seriality it is the viewer himself who is in charge of managing seriality. In the practical part of this thesis the qualitative anylysis and grounded theory are used to examine two groups of spectators of a popular Czech soap opera Ulice (The Street) - first group consists of television viewers (who use the "directed" seriality) and the second group is composed of internet viewers (who use the "undirected" seriality). Based on their serial consumption this thesis tries to find out the answer to a question - are there any differences between the usage of seriality within these two groups? The data gathered from the interviews with the viewers are sequentially interpreted and evaluated and the usage of seriality of both viewers' groups is compared. Supplements are also important components of this thesis. However, the dominant part of supplements is due to its enormous extent attached on a CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Eva Kvasničková 89.1 MB
Download Abstract in czech Bc. Eva Kvasničková 152 kB
Download Abstract in english Bc. Eva Kvasničková 152 kB
Download Supervisor's review Irena Reifová 2.49 MB
Download Opponent's review PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 20 kB
Download Defence's report 1.53 MB