velikost textu

Socialistický životní styl ve vybraném československém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Socialistický životní styl ve vybraném československém tisku
Název v angličtině:
Socialistic life-style in choosen Czechoslovakian press
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Barbora Dlabáčková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Helena Jarošová
Id práce:
95805
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá životem v socialistickém Československu z pohledu dvou vybraných novin. Zkoumá, jak v celostátní Lidové demokracii a regionální (východočeské) Pochodni psali o životním stylu, o čem se občan - čtenář mohl dozvědět a jaké informace si odnesl. Téma životního stylu je velmi široké, proto jsme si vybrali pouze oblast bytové výstavby, bytové kultury nejen v souvislosti s vlastní bytovou dispozicí, také v souvislosti s nábytkem, textiliemi a dekoracemi. Dale práce zkoumá oblast volného času, zaměřenou převážně na rekreaci, kterou zastupují hlavně fenomény hromadné odborové rekreace, pionýrského tábora, chataření a chalupaření a táboření a dovolené, trávené v karavanech a kempech. Posledním tématem je samozřejmě móda jako nedílná součást životního stylu, a to hlavně móda pro ženy, protože o mužské módě jsme v době socialismu příliš mnoho inforací nenašli. Nalezené texty jsme dále rozdělili na kategorie zpravodajské, publicistické a reklamní texty, přičemž do publicistiky jsme ještě přidali téma rady a tipů do domácnosti, recepty a podobné rubriky. V reklamě jsme samozřejmě využili i spotřebního zboží, které lze použít v domácnosti či na dovolené (např. kuchyňské přístroje, televizory, stany atd.) Nejenže nás zajímalo, o jakých tématech se v těchto oblastech píše, chtěli jsme také vědět, jestli se nějak výrazně prosadí regionální aspekt v Pochodni, či kdo vlastně tyto články píše. Také jsme porovnávali vzpomínky a zkušenosti běžného občasna s tím, co se o daných tématech psalo (např. noviny informují o stoupající bytové výstavbě, naproti tomu občan nemůže bydlení sehnat a je i několik let na čekací listině). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Thesis deals with life in socialistic Czechoslovakia in two chosen newspaper perspective. Thesis examines how in Lidová demokracie (published all over the republic) and Pochodeň (published in region of east Bohemia) informed about life-style, what a reader could know from their articles. Life- style is a wide topic, that is why we have chosen just these areas: flat building, culture of building concerning flat lay-out, furniture, textiles and decorations, next leisure time activities focused mainly on recreation represented by mass union recreation, pioneer camp, "cottaging" and camping. Last area is fashion as an integral part of life-style. Fashion is aimed at woman's fashion. In socialism, man's fashion was nost interesting topis. Those texts we have found are divided also into trhee groups - news, publicism and advertisements. To category of publicism we included also advices for household, recipes and theis kind of texts. In advertisements, we used also consumer's goods you can use at home or during your holidays (kitchen machines, televisors, tents etc.). We were interesed not only in exact topicsthat we could find in above spoken areas, but also in regional aspect adn its demonstration in Pochodeň and also who exactly the authors of those articles were. We also compared memories and experience of commoners to newspaper articles (e.g. newspaper informs about increasing flat building, despite of commoner cannot get a flat and stands even a lot of years on a waiting list). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Dlabáčková 93.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Dlabáčková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Dlabáčková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Jarošová 11.88 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.6 MB