velikost textu

Quality television : do jaké míry splňuje český publicistický pořad "Q" kritéria tohoto konceptu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Quality television : do jaké míry splňuje český publicistický pořad "Q" kritéria tohoto konceptu
Název v angličtině:
Quality TV : explained, exemplified by Czech television programm "Q"
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Michaela Beladová
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Irena Reifová
Id práce:
95799
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce „Quality television : do jaké míry splňuje český publicistický pořad "Q" kritéria tohoto konceptu přináší do českého prostředí teorii quality television – popisuje její vývoj konceptu, kritéria a využití. Další část práce je věnována pořadu „Q“ zaměřenému na queer komunitu, který vysílá ČT. Pořad je zkoumán podle teorie sémiotické analýzy mediálního obsahu. Podrobně je rozebrána animovaná znělka pořadu, souhrnně jsou popsány i následující části, které se u každého dílu pravidelně opakují; detailně jsou zkoumány tři vybrané reportáže/rozhovory, které mají pomoci blíže porozumět struktuře a zaměření pořadu. První z reportáží je věnována fenoménu těhotných mužů, druhým blíže zkoumaným materiálem je rozhovor s šéfredaktorem britského lifestyleového magazínu pro muže Attitude a třetí (reportáž) se věnuje transsexuálům a (operativní) změně pohlaví. Podrobná analýza se zaměřuje na všechny tři složky pořadu – obrazovou, auditivní i textovou. Následně je na bázi jejích výsledků aplikováno 12 kritérií „kvality“, která definoval na základě výzkumu amerických seriálů z 80. let Robert J. Thompson. Shoda či neshoda „kvalit“ pořadu „Q“ s uvedenými kritérii má prokázat, zda je zkoumaný pořad tzv. „kvalitní“, což je cílem práce. Příloha práce kromě obrazových materiálů obsahuje výzkumnou sondu, která měla za úkol porovnat, zda výsledky získané kvalitativní (sémiotickou) analýzou odpovídají tomu, jak pořad chápou sami jeho diváci.
Abstract v angličtině:
Thesis Quality television: To what extent does a Czech program "Q" fulfill the criteria of this concept explains the term quality television which is basically unknown among Czech scholars. Firstly, it describes its development, criteria and use. The following part of this paper describes the program “Q” itself, which focuses on a queer minority, and is being broadcasted by Czech television. The program has been analyzed using a semiotic analysis of television. The animated open (theme) of the program has been studied thoroughly; I also tried to find commonalities for other parts appearing frequently in episodes. A closer approach has been given to three chosen parts as the representatives of the program - two reports and one interview – which should make the structure and the coverage of the program easier to understand. The first report talks about the idea of pregnant men, the second part is an interview of the editor-in-chief of the British lifestyle magazine for men, Attitude, and the third (a report) covers transsexual people and the possibility of surgery in order to change their sex. A detailed analysis focuses on all three parts of the program: the visual, auditive and textual part. Based on the results of this analysis, some 12 criteria of quality, which were defined by Robert J. Thompson (researcher of American TV shows from the 1980’s) were applied. The agreement or disagreement of the program “Q”’s qualities, with the given criteria, should prove whether the analyzed program belongs to quality television or not. This is the aim of this paper. As a supplement (besides pictures and videos), a questionnaire was created and distributed in order to find out whether the results obtained by qualitative (semiotic) analysis are equal or not to the perception of the program by its viewers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Beladová 6.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Beladová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Beladová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Irena Reifová 8.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.74 MB