velikost textu

Vliv hospodářské politiky na právní řád České republiky v období transformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv hospodářské politiky na právní řád České republiky v období transformace
Název v angličtině:
The influence of public policy on legal order of Czech Republic during transition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.
Id práce:
9578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transformace, hospodářská politika, privatizace, instituce, právní řád
Klíčová slova v angličtině:
transition, public policy, privatization, institutions, legal order
Abstrakt:
Název práce: Vliv hospodářské politiky na právní řád České republiky v období transformace Abstrakt: Práce pojednává o problematice hospodářské politiky, jejích nejdůležitějších komponentách a vlivu na institucionální prostředí. Hlavním cíle práce bylo prozkoumat, jaký vliv na tvorbu pravidel v ČR měla hospodářská politika v období transformace. Kdo ji tvořil. Jak byla reálně prováděna a jak k tomu pomáhala nastavená pravidla. Jaký byl mezinárodní kontext v této době a jaký vliv měly tyto externí faktory na vývoj v ČR. Dílčí cíle práce se týkaly: existence adekvátních nástrojů na analýzu transformačních jevů; klíčových předpokladů hospodářské politiky; tvorby pravidel, resp. jejich fungování ve společnosti; tvůrců pravidel. Práce si nekladla za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat všechny relevantní přístupy současné ekonomické teorie, které by bylo možné použít na analýzu transformačních procesů. Jedná se o selektivní výběr nástrojů, které mají za cíl umožnit uchopit problematiku institucí a působení pravidel ve společnosti z jiného pohledu, než tak činí standardní teorie práva, resp. politologie. Použití ekonomických nástrojů (zejména z oblasti mikroekonomie a nových ekonomických proudů) lze považovat za komplementární pro analýzu institucí. Provádění transformačních kroků a privatizace státního majetku dalo obrovskou moc do rukou politiků a úředníků, kteří se však dostávali do vlivu zájmových skupin. Z takové spolupráce vznikala konkrétní právní úprava ve společnosti, která byla závislá na mnoha dalších faktorech, jako jsou minulé institucionální nastavení, zkušenosti konkrétních aktérů, mezinárodní prostředí, volební cykly a v neposlední řadě angažovanost voličů. Obsahově je práce věnována problémům hospodářské politiky, jaká byla, z čeho vycházela, kam směřovala a jejímu vlivu na právní řád, resp. právní instituty. Kapitola o ekonomii se věnuje základnímu vymezení ekonomie jako pozitivní vědy, která může být použita pro analýzu konkrétních společenských jevů. Přehled nových ekonomických směrů přispívá k lepšímu pochopení společenských jevů a využití mezioborového přístupu. Část o Tomáš Říčka Stránka 1 právu se snaží vymezit základní právní atributy, popsat vliv spravedlnosti na institucionální uspořádání společnosti a motivace chování jedinců. Kapitola o hospodářské politice se věnuje klíčovým faktorům ovlivňujícím tvorbu hospodářské politiky. Analýza prováděné hospodářské politiky v Německu je uvedena z důvodu reálného využití pro transformaci v ČR. Charakteristiky vybraných zemí ukazují dopady dobře, resp. špatně prováděné hospodářské politiky. Následuje zarámování situace před rokem 1989 a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovní. Kapitola o transformaci se věnuje konkrétním procesům v ČR, jejich popisu, výsledkům a zhodnocení. Krátce je pojednáno o vlivu byrokracie a zájmových skupin na tvorbu pravidel a poslední kapitola je věnována fenoménu práva v transformující se české společnosti. Časově se práce zaměřila zejména na dobu 1990 – 1994 s tím, že pozdější vývoj sloužil k dokreslení nastoupené cesty a hodnocení dopadů. Jako pracovní hypotézy byly stanoveny: Existoval rozdíl mezi deklarovanou hospodářskou politikou a skutečně prováděnou? Jaký vliv mají politici na tvorbu a výsledek hospodářské politiky? Je důležité budovat instituce hned od počátku změny režimu? Soudní systém je spíše efektní než efektivní soustava pro vynucování pravidel. Uvolnění lidského potenciálu/kapitálu je důležitější než tvorba hospodářské politiky a pravidel. Význam a efektivitu dané instituce je nutné zkoumat nejen izolovaně, jako by existovala bez dalších vlivů, ale v historickém a institucionálním kontextu. Problém politického cyklu, kdy se z krátkodobého hlediska mohou projevit pozitivní stránky určité politiky, ale negativní dopady těchto politik se projeví až z dlouhodobého hlediska a společnost jimi může být v budoucnu značně zatížena, byl signifikantní i pro vývoj v ČR. Je patrný právě vlivem hospodářské politiky na právní řád, kdy významné části reforem nebyly reálně v podstatě provedeny (penzijní, zdravotní, sociální či školská) nebo byly provedeny zčásti (privatizace, deregulace, reforma soudního systému). Toto pak mělo vliv i na podobu a množství přijímaných právních předpisů. Názory tvůrců hospodářské politiky na její podobu a jejich prezentace doma i v zahraničí se často rozcházely s reálnými kroky a jejich dopady. Tomáš Říčka Stránka 2 Současná ekonomie tedy díky rozvoji nových proudů nabízí mnoho (zejména kvalitativních) nástrojů pro analýzu transformačních jevů. Za nejdůležitější lze považovat koncept transakčních nákladů, vlastnických práv, neúplných informací, resp. problém s jejich využíváním ve společnosti, ekonomické analýzy politických jevů nebo podnikatelského objevování. Jako klíčové předpoklady pro hospodářskou politiku jsou v práci uvedeny historická zkušenost (kulturní prostředí dané země), diskrepance mezi formálními a neformálními pravidly, velikost místního trhu, aktuální mezinárodní situace a geopolitické postavení země. I když tedy můžeme být celkově spokojeni s následným vývojem v ČR, institucionální faktory i mezinárodní situace nabízely větší prostor pro rozvoj ČR. Příklady ze zahraničí, poznatky získané z transformačních procesů, využitelnost žebříčků (indexů – např. ekonomické svobody) a mezioborové přístupy jsou užitečné nejen pro zkoumání minulých jevů, ale mohou pomoci i s budoucím směřováním. Poučení z nedávné historie by tedy nemělo zůstat bez odezvy při přípravě a realizaci stávajících hospodářských politik. Jedná se o přehledovou práci, kterou lze využít (resp. zde uváděné nástroje a analýzy) při zkoumání jednotlivých jevů období transformace. Jako vhodné oblasti k podrobné analýze doporučuji např. systém fungování vlastnických práv v ČR, vliv rejstříků (zejména obchodní a katastr nemovitostí) na rozvoj podnikání, problematiku vynucování práva nebo smluvní svobody. Klíčová slova: transformace, hospodářská politika, privatizace, instituce, právní řád Tomáš Říčka Stránka 3
Abstract v angličtině:
Title: The influence of public policy on legal order of Czech Republic during transition Abstract: The thesis deals with public policy, its key components and influences on the institutional environment. The major aim of the thesis was to analyze, what was the influence of public (economic) policy in transition on the creation of rules in the Czech Republic. Who created the policy? How was the policy conducted? What was the role of the rules? What was the international context in that era? What was the influence of these external factors on the development in the Czech Republic. Other goals of the thesis dealt with the following: availability of suitable tools to analyze transition; key assumptions of public policy; rule making; the role of rule makers. The thesis does not attempt to describe all relevant approaches from modern economic theory that would be useful to analyze the transition processes. The thesis uses a selection of tools that can help to analyze institutions and rules in society from another view, than does standard legal theory or political science. Use of tools of economic analysis (especially from the area of microeconomics and new approaches of economics) can be characterized as complementary for institutional analysis. Transition and privatization of state property gave significant power to politicians and bureaucrats. However, they were under influence of interest groups. This collaboration gave rise to specific pieces of law in society. These pieces of law were dependent on other factors, such as previous institutional setting, experiences of individual actors, international environment, election cycles, and engagement of voters. The thesis deals with issues of public policy. What was the policy of given era; what were its prerequisites; where the policy was aiming. What was its impact on the legal order. Chapter on economics describes economics as a positive science that can be used to analyze specific issues in society. The overview of new directions in economics improves our Tomas Ricka Stránka 1 understanding of societal issues and shows use of an interdisciplinary approach. Chapter on law aims to characterize the key attributes of law and describe the influence of justice on the institutional structure of a society. The chapter on public policy deals with key factors influencing the creation of public policy. A section on economic policy in Germany illustrates possible lessons for transition in the Czech Republic. Descriptions of other countries show impacts of public policy that is performed well or badly. Further chapter describes the starting situation before 1989 on national and international level. Chapter on transition includes description of specific processes in Czech Republic and an analysis of their impacts. The thesis also includes a short section on the influence of bureaucracy and interest groups on the creation of rules. The last chapter deals with the phenomena of law in Czech society in transition. The thesis deals with the period of 1990 to 1994. Later development was used for illustration of the path chosen and for evaluation of impacts. The following hypotheses were chosen: Is there a difference between the declared public policy and the really conducted policy? What is the influence of politicians on the creation and result of public policy? Is it important to build institutions immediately from the beginning of the regime change? Is the judicial system rather a fancy than an effective system for rule enforcement? Is the freeing of human potential more important than creation of public policy and rules? The significance and efficiency of an institution can not be analyzed in isolation not considering other influences. The historical and institutional contexts have to be considered, as well. Topic of political cycle and influence of public policy on the legal framework is discussed. The opinions of shapers of public policy on its form and presentation locally and abroad were different than real steps and their impacts. Tomas Ricka Stránka 2 Thanks to new sub disciplines the current economic theory gives us many (especially qualitative) tools for analysis of transition phenomena. The most important notions are transaction costs, property rights, incomplete information, problem of use of information in society, economic analysis of politics and entrepreneurial discovery. The key assumptions for public policy are: historical experience (cultural environment of a country), gap between formal and informal rules, size of local market, current international situation and geopolitical place of the country. Even if in retrospect we can be satisfied with the development of the Czech Republic, the institutional factors and international situation offered a larger potential for development. International examples, insights from transition processes, use of indices (such as the Economic freedom index) and interdisciplinary approaches are useful both for understanding of past events and to assist with future development. The lessons from recent history should be used for preparation and implementation of current economic policies. This thesis provides an overview (the tools and analyses) that can be used to understand the phenomena of transition era. Suitable areas for further detailed analysis are: operation of property rights in Czech Republic, influence of registers (especially the Companies register and the Land register) on business, enforcement of law and contractual freedom. Keywords: transition, public policy, privatization, institutions, legal order. Tomas Ricka Stránka 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D. 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 642 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. 546 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB