velikost textu

Návrh implementace nových poznatků z interdisciplinárního oboru "nanotechnologie" do výuky přírodovědných předmětů na SŠ a příspěvek k edukaci studentů učitelství chemie v tomto oboru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh implementace nových poznatků z interdisciplinárního oboru "nanotechnologie" do výuky přírodovědných předmětů na SŠ a příspěvek k edukaci studentů učitelství chemie v tomto oboru
Název v angličtině:
Nanotechnology: Implementation of contemporary progress into science education at secondary school and in education of future chemistry teachers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Zdeňka Hájková
Vedoucí:
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Id práce:
95733
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanotechnologie, nanověda, nanočástice, nanostruktury, mikroskopie skenující sondou (SPM), nanomateriály, nanoelektronika, nanooptika, nanobiotechnologie, výuka nanotechnologie, výuka nanovědy, výukový text, prezentace, projekt, exkurze, demonstrace
Klíčová slova v angličtině:
nanotechnology, nanoscience, nanostructures, scanning probe microscopy (SPM), nanomaterials, nanoelectronics, nanooptics, nanobiotechnology, education of nanotechnology, education of nanoscience, educational text, presentation, demonstrations
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá možnými zpĤsoby implementace zajímavých a dĤležitých poznatkĤ z oblasti „nanosvČta“ do výuky pĜírodovČdných pĜedmČWĤ na stĜední škole. K tomuto úþelu byly zpra- covány následující materiály: výukový text (zároveĖ slouží coby teoretický podklad práce, který shr- nuje základní informace o nanotechnologii a nanovČGČ), dále multimediální PowerPointová prezenta- ce, návrh projektu „Když se Ĝekne NANOTECHNOLOGIE…“, návrh exkurze, motivaþní a osvojova- cí mezipĜedmČtové úlohy s tematikou „nano“, dva testy zamČĜené na nanotechnologii a pokroþilé typy mikroskopií (elektronovou mikroskopii a mikroskopii skenující sondou) a jednoduché demonstrace. Navržený projekt byl testován na dvou pražských gymnáziích. Realizována a vyhodnocena byla také exkurze. Oboje se u žákĤ setkalo s prĤPČrným ohlasem. Práci doplĖuje CD s prezentací a tiskovými verzemi projektu, pre-, posttestu a pracovních listĤ k exkurzi, mezipĜedmČtových úloh a testových položek. Na CD jsou uloženy také fotografie a žákovské výstupy z realizace projektu. Práce dále ob- sahuje vyhodnocení dotazníku „Uþit (se) o „nano“ – ANO nebo NE?“ a vČnuje se ještČ problematice vzdČlávání studentĤ uþitelství chemie v oboru nanotechnologie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorous thesis is focused on possible ways how to implement interesting and important findings from the field called “nanoworld” into the curriculum of science subjects at secondary school. For this purpose the following materials were prepared: an educational text (which also serves as a theoretical base that summarises basic information about nanotechnology and nanoscience), a multimedia Power- Point presentation, a concept of a project “When you say NANOTECHNOLOGY...“, a concept of an excursion, motivational and developing interdisciplinary tasks with the theme “nano”, two tests aimed at nanotechnology and advanced microscopy techniques (electron microscopy and scanning probe microscopy) and simply demonstrations. The proposed project was tested at two grammar schools in Prague. The excursion was also realized and evaluated. Both the project as well as the excursion met with an average response from students. This thesis is accompanied by a CD with the presentation and print versions of the project, pre-test, post-test and worksheets for the excursion, interdisciplinary tasks and test items. In addition, the CD contains photos and students work from the realization of the pro- ject. Furthermore, this thesis includes the questionnaire “Teach (learn) about “nano” – YES or NO?” (with summarized responses) and then deals with the education of nanotechnology for university stu- dents who are preparing to be chemistry teachers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Zdeňka Hájková 3.16 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Zdeňka Hájková 261.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Zdeňka Hájková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Zdeňka Hájková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 82 kB