velikost textu

Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v zimě 2010/2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v zimě 2010/2011
Název v angličtině:
Snow cover at the Čertova louka and the Modré sedlo sites (Krkonoše Mts) in winter 2010/2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Tryzna
Vedoucí:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Nyplová
Id práce:
95729
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sněhová pokrývka, Čertova louka, Modré sedlo, Krkonoše, zima 2010/2011
Klíčová slova v angličtině:
snow cover, Čertova louka, Modré sedlo, Krkonoše (Giant Mts.), winter 2010/2011
Abstrakt:
Sněhové poměry na studovaných lokalitách ve východních Krkonoších byly v zimě 2010/2011 zjišťovány na základě pravidelných terénních měření výšky sněhové pokrývky. Pro vyhodnocení a interpretaci provedených měření byla využita data z meteorologické stanice na Luční boudě a publikované výsledky předchozích měření v dané oblasti. Na Čertově louce se nachází nivační deprese, ve které docházelo ke zvýšené akumulaci sněhové pokrývky, která roztála na počátku června. Na lokalitě Modré sedlo, která je z větší části vystavena deflaci, sníh přetrval do konce dubna. Rozmístění sněhové pokrývky na obou lokalitách bylo v zimě 2010/2011 shodné s předešlými pozorováními. Maximální výška sněhové pokrývky byla nejnižší (o 8,4 až 43,8 %) z dosavadních pozorování a byla zaznamenána přibližně o měsíc dříve (18. 2.). Hlavním důvodem neobvyklého vývoje sněhové pokrývky byla teplá fronta s dešťovými srážkami, která ovlivňovala studované území v průběhu března. Zima 2010/2011 byla z hlediska mocnosti a délky trvání sněhové pokrývky na studovaných lokalitách podprůměrná.
Abstract v angličtině:
Snow cover at the studied locations in the Eastern Giant Mountains in the winter of 2010/2011 were collected through periodic field measurements of snow cover height. For evaluation and interpretation of measurements was used data from the meteorological station on “Luční bouda” and published the results of previous measurements in the field. In the “Čertova louka” is located nivation hollow, which show an increase in the accumulation of snow, which melted in early June. In the “Modré sedlo” location, which is largely exposed to deflation, the snow lasted until the end of April. The distribution of snow cover at both sites in winter 2010/2011 were consistent with previous observations. Maximum height of snow cover was lowest (about 8.4 to 43.8 %) from the current observation and were recorded aproximately one month earlier (18. 2.). The main reason for the development of unusual snow was warm front with rainfall, which affected the studied area during March. Winter 2010/2011 has been in terms of power and duration of snow cover at the studied locations below average.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Tryzna 34.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Tryzna 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Tryzna 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Nyplová 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB