velikost textu

Posttranslační modifikace proteinů účastnících se odpovědi na poškození DNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttranslační modifikace proteinů účastnících se odpovědi na poškození DNA
Název v angličtině:
Posttranlational protein modifications in response to DNA damage
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Michal Kroupa
Vedoucí:
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Oponent:
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Id práce:
95690
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dvouvláknové zlomy DNA, nehomologní rekombinace, homologní rekombinace, odpověď na poškození DNA, posttranslační modifikace
Klíčová slova v angličtině:
double-strand breaks, non-homologous end joining, homologous recombination, DNA Damage Response, posttranslational modifications
Abstrakt:
Abstrakt V každé buňce vznikají denně tisíce poškození DNA, z nichž nejtoxičtější jsou dvouvláknové zlomy (double-strand breaks, DSBs). Signalizace jejich výskytu a následná oprava takto narušeného chromatinu je zprostředkována mechanismem odpovědi na poškození DNA (DNA damage response, DDR), který zahrnuje akumulaci mnoha efektorových proteinů do oblasti DSBs. Akumulace těchto molekul jsou označovány jako ložiska indukovaná poškozením DNA. DSBs jsou v závislosti na přítomnosti sesterské chromatidy opravovány dvěma hlavními mechanismy: homologní a nehomologní rekombinací. Obě tyto dráhy vedou k aktivaci Checkpoint kináz (Chk1 nebo Chk2), které zahajují přestávky v buněčném cyklu a umožňují tak opravu poškozené DNA. Signalizace poškození DNA a aktivace těchto drah jsou regulovány posttranslačními modifikacemi proteinů, což jsou enzymatické reakce zahrnující především fosforylaci, ubiquitinaci a nově objevenou sumoylaci. Nedávno bylo prokázáno, že ubiquitinace poškozeného chromatinu je nutnou podmínkou pro sumoylaci nádorových supresorů 53BP1 a BRCA1. Poruchy těchto modifikací nebo mutace genů pro 53BP1 a BRCA1 vedou k toleranci poškození DNA a následnému narušení genomové integrity, s čímž souvisí vysoké riziko pro selekci buněčných klonů s nádorovým potenciálem. Současné výzkumy se zaměřují na regulaci posttranslačních modifikací pomocí sumoyláz a deubiquitináz, což může napomoci při vývoji nových léčiv proti rakovině. Klíčová slova: dvouvláknové zlomy DNA, nehomologní rekombinace, homologní rekombinace, odpověď na poškození DNA, posttranslační modifikace. Použité zkratky: dsDNA= dvouvláknová DNA, rev.= review, ssDNA= jednovláknová DNA, DSBs= dvouvláknové zlomy DNA. -4-
Abstract v angličtině:
Abstract Thousands of DNA lessions occur in each cell every day of which the most toxic are double-strand breaks (DSBs). Signaling of their presence and subsequent repair are mediated by so-called DNA-damage response mechanism (DDR), which involves accumulation of many effector proteins into DSBs sites. These molecular accumulation at DSBs are termed DNA damage foci. Depending on presence of sister chromatid, DSBs are repaired by two major mechanisms: by homologous recombination and by non-homologous end joining. Both pathways lead to activation of checkpoint kinases (Chk1 or Chk2) which iniciate checkpoints in cell cycle and allow repair of damaged DNA. Signaling of DNA damage and activation of these pathways are regulated by posttranslational protein modifications. These enzymatic reactions involve mainly phosphorylation, ubiquitination and sumoylation. Recently it was shown that ubiquitination of damaged chromatin is a prerequisite for sumoylation of tumor supressors BRCA1 and 53BP1. Failure in DNA damage recognizing mechanisms caused by disorders such as modifications or mutations of 53BP1 and BRCA1 genes can lead to subsequent disruption of genomic integrity and then a high risk for selection of cell clones with tumorigenic potencial. Current research is focused on regulation of posttranslational protein modifications by deubiquitinases and sumoylases which can help in development of new anticancer drugs. Key words: double-strand breaks, non-homologous end joining, homologous recombination, DNA Damage Response, posttranslational modifications -5-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kroupa 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Kroupa 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kroupa 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kroupa 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marian Novotný, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 645 kB