text size

Čichová bulbektomie u laboratorního potkana jako animální model deprese

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Čichová bulbektomie u laboratorního potkana jako animální model deprese
Titile (in english):
Olfactory bulbectomy in laboratory rat as an animal model of depression
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Marie Entlerová
Supervisor:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Consultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Thesis Id:
95594
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
08/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
bulbektomie, chování, potkan, neurofarmakologie
Keywords:
bulbectomy, behavior, rat, neuropharmacology
Abstract (in czech):
Abstrakt Odnětí čichového laloku (ang. olfactory bulbectomy; OBX; čichová bulbektomie) patří mezi nesmírně zajímavé experimentální fenomény vyvolávající řadu zajímavých hypotéz o roli této struktury ve fungování CNS. Také zasahuje do preklinického výzkumu jakožto animální model depresi-podobného chování (realizovaný většinou s využitím laboratorních potkanů). Význam a dopady tohoto zásahu jsou větších než rozsah této práce, v předložené rešerši se proto zaměřím především zaprvé na krátký popis neuroanatomického zapojení čichového laloku a stručný popis operace, následně budu diskutovat strukturální a molekulární a neurochemické změny vyvolané bulbektomií a následně se bude tato práce věnovat bulbektomii ve vztahu k chování. První část poslední kapitoly se zaměří na behaviorální změny vyvolané tímto zásahem s důrazem na učení a paměť (a také další kognitivní funkce) a v druhé části se pouze krátce zmíním o dalších možných (např. endokrinních anebo imunitních) fyziologických změnách, které mohou být vyvolány po olfaktorické bulbektomii. Závěrem bych ráda hovořila o validitě jako možného využití deprese jako modelu onemocnění CNS.
Abstract:
Summary Removal of olfactory bulbs (olfactory bulbectomy; OBX) belongs amongst most interesting experimental phenomenons, which stimulated interesting hypotheses about the role of this structure in the CNS functions. It outreaches also to the preclinical research as an the animal model of depression-like behavior (usually pursued in the laboratory rats). Significance and all sequelae of olfactory bulbectomy probably cannot be covered in their extents by this thesis, therefore, I will first focus on short neuroanatomical description of connections between the olfactory bulbs and the limbic system, and short description of the OBX surgery will follow. Subsequently, I will discuss structural, molecular and neurochemical changes elicited by OBX. Next part of this work will be dedicated to OBX in relation to behavior; first I will present behavioral changes elicited by OBX with focus on learning and memory (and other cognitive functions) and then I would brieflysummarize the putative (for example endocrine, imunne) changes, witch can will be cause followin OBX. In conclusions, I will discuss usage of OBX as an animal model of depression.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Entlerová 926 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Entlerová 200 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Entlerová 85 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 116 kB
Download Opponent's review Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 126 kB
Download Defence's report 402 kB