velikost textu

Efektivita sonografického vyšetřování v prevenci a léčbě vývojové kyčelní dysplázie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita sonografického vyšetřování v prevenci a léčbě vývojové kyčelní dysplázie
Název v angličtině:
Effectiveness of Sonographic Examinations in Prevention and Treatment of Developmental Hip Dysplasia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michal Zídka, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
Id práce:
95571
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ortopedicko-traumatologická klinika (12-ORTO)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cíl práce: Prokázat úspěšnost časné detekce a účinnost časné léčby kyčelní dysplázie v probíhajícím systému soustavného vyšetřování novorozeneckých kyčlí v České republice. Z výsledků analýzy pak navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci sledování a dlouhodobé udržitelnosti péče o dětské kyčle. Materiál a metody: Bylo provedeno zhodnocení souboru 316 diagnostikovaných, léčených a následně sledovaných dětí s různými stupni kyčelní dysplázie, detekovaných v rámci ortopedického vyšetřování kyčlí v systému „trojího síta“ klinickým a sonografickým vyšetřením (dle Grafa). V práci jsou zhodnoceny rizikové faktory a jejich vliv na průběh léčby, efektivita ambulantní léčby pomocí abdukční pomůcky, timing a trvání léčby. Samostatně je zhodnocena účast dětí na následném sledování. Dále byla provedena analýza dat stran implantace endoprotéz kyčle u pacientů s následky kyčelní dysplázie, získaných za 15 let trvání Národního registru kloubních náhrad. Tyto údaje byly korelovány (za účelem posouzení jejich efektivity) se způsoby detekce kyčelní dysplázie v době, kdy se tito endoprotézou operovaní pacienti narodili. Výsledky: Ze souboru 316 léčených dětí byla konzervativní léčba úspěšná u 98,7 %. Pozitivní klinické vyšetření bylo pouze u 31 % dětí. Pozitivní rodinná anamnéza u léčených nebyla významná ani pro detekci ani pro průběh léčby. Poloha novorozence koncem pánevním významně korelovala s výskytem kyčelní dysplázie OR= 2.80 (99% CI 1.88;4.175) a těžšími stupni sonografické patologie dle Grafa (p=0.013; OR 1.66, 95% CI 1.169; 2.365). V souboru léčených bylo 148 dětí (47 %) bez rizikových faktorů či klinické patologie. Délka léčby v souboru rostla s tíží sonograficky zjištěné patologie, u 92,5 % byla ukončena před dovršením 8. měsíce věku dítěte. Při léčbě byl dokumentován úbytek dětí ze sledování, naložení Pavlíkových třmenů vedlo ke statisticky významné non-compliance s léčbou (p=0.0279; OR 2.7; 95% CI 1.07;8.5). Po ukončení časné léčby na kontrolu v roce nepřišlo 36 % a ve třech letech dokonce 65 % léčených dětí. Národní registr endoprotéz dokumentuje nízké počty náhrad kyčle pro vysokou luxaci. Počet kloubních náhrad pro postdysplastickou degeneraci poklesl mezi periodami 2005-2007 a 2015-2017 statisticky významně z 9.44% na 7.11% (p<0.001). Ze 174 515 totálních endoprotéz bylo 35 kloubů implantováno u pacientů narozených po legalizaci „trojího síta“ tj. po roce 1977. Závěr: Systém aktivního sledování kyčelní dysplázie v České republice umožňuje časnou detekci a léčbu onemocnění. Dostupné pomůcky pak efektivně léčí diagnostikovanou patologii. Po ukončení léčby významně klesá počet dětí, které se účastní dalších plánovaných kontrol. Registr endoprotéz dokumentuje pozitivní efekt zavedeného screeningového systému. Ztráta legislativní podpory, absence centrálního monitoringu výsledků léčby a kvality péče nevytváří dostatečné podmínky pro dlouhodobou udržitelnost vysokého standardu kvality péče v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract Purpose: The aim of the study is to demonstrate the success of early detection and the efficacy of early hip dysplasia treatment within neonatal hip screening in the Czech Republic. Measures are proposed to optimize follow-up and maintain long-term sustainability of the newborn care. Materials and Methods: 316 children with various degrees of hip involvement were detected by "triple sieve" orthopedic screening system. Diagnosis and treatment were monitored by clinical and sonographic examinations (according to Graf). The risk factors, their influence on the treatment course, the effectiveness of outpatient treatment using abduction devices, timing and duration of treatment and participation in follow-up were evaluated. Furthermore, data analysis on national hip arthroplasty register was performed in patients treated for sequels of hip dysplasia. These data were correlated (in order to assess their efficacy) with methods of dysplasia detection at the time these patients were born. Results: Conservative treatment was successful in 98.7 % of 316 treated children. Only 31 % of children had a positive clinical finding. Positive family history showed no significance either for detection or treatment course. The breech position correlated significantly with the incidence of hip dysplasia - OR = 2.80 (99% CI 1.88;4.175) and with the more severe grades of sonographic pathology (after Graf) (p=0.013; OR 1.66; 95% CI 1.169;2.365). There were 148 children (47%) without any risk factor or clinical pathology. The length of treatment grew with the severity of sonographic pathology; in 92.5% infants treatment terminated before the age of 8 months. During the treatment some patients failed to complete the follow-up; the loading of Pavlík's harness resulted in statistically significant non- compliance with treatment (p=0.0279; OR 2.7; 95% CI 1.07; 8.5). After the treatment termination, 36% and 65% of patients did not attend scheduled 1-year and 3-years follow-up visits, respectively. Low counts of arthroplasties for high hip dislocations are recorded in the national endoprosthesis registry. The number of hips replaced for postdysplastic degeneration decreased over periods 2005– 2007 and 2015–2017 significantly from 9.44% to 7.11%, respectively (p<0.001). Of the 174,515 hip arthroplasties, only 35 joints belong to the patients systematically screened by the mandatory universal "triple sieve" system (i.e., patients were born after 1977). Conclusion: The active monitoring of hip dysplasia in the Czech Republic allows early detection and treatment of the disease. The available devices allow effective treatment of the diagnosed pathology. During follow-up, the portion of children participating in further scheduled visits decreases significantly. The endoprosthesis registry documents the positive effect of the established screening system. Loss of legislative support, absence of central monitoring of the treatment outcomes and of quality of the care does not create sufficient conditions for long-term sustainability of high level of orthopedic care in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michal Zídka, Ph.D. 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michal Zídka, Ph.D. 387 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michal Zídka, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michal Zídka, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D. 875 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 790 kB