velikost textu

Právní aspekty ochrany spotřebitele v úvěrovém vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty ochrany spotřebitele v úvěrovém vztahu
Název v angličtině:
Legal Aspects of Consumer Credit Protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Kovářová
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
95549
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spotřebitel, úvěr
Klíčová slova v angličtině:
consumer, credit
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce si klade za cíl analyzovat právní úpravu spotřebitelského úvěru s ohledem na současnou rozhodovací praxi soudů v této oblasti a rovněž s ohledem na praxi poskytovatelů úvěrů. Využita je především metoda analytiská, popisná a dále metoda komparativní. Samotná práce je rozdělena na osm úzce souvisejících kapitol. První tři kapitoly jsou především teoretické a čtenáře práce uvádí do problematiky úvěrového vztahu a ochrany spotřebitele. Důraz je kladen na rozbor ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které funguje jako určité pojítko mezi smlouvou o úvěru jakožto typickým obchodním závazkem a ochranou spotřebitele, kterou český zákonodárce zařazuje zejména do zákona č. 64/1960 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kapitola třetí bere v potaz implementaci směrnice 2008/48/ES, která vyústila v přijetí zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon od 1.1.2011 nahradí zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je v současné chvíli účinný. Stěžejní část textu práce tvoří kapitola čtvrtá, která se zabývá samotným procesem kontraktace, čili uzavírání smlouvy, jejími náležitostmi podle obchodního zákoníku, občanského zákoníku i podle původního či nového zákona o spotřebitelském úvěru. Kapitola pátá je zaměřena na rozbor některých institutů sloužících k zajištění spotřebitelských úvěrů, které jsou v praxi v souvislosti se spotřebitelskými úvěry využívány a především pak na praktické problémy, které s jejich využitím souvisí. Navazuje část šestá podávající výklad o možných způsobech zániku závazku. Opět je kladen důraz na praktické otázky, avšak v tomto směru upravuje česká právní úprava po implementaci evropských směrnic i možné způsoby zániku závazků, které v praxi příliš často využívány nejsou, neboť běžný spotřebitel s nimi není dostatečně seznámen. Kapitola sedmá zachycuje sankce za porušení smlouvy ze strany spotřebitele, které jsou poskytovateli úvěrů využívány vedle sankcí plynoucích z konkrétního způsobu zajištění smlouvy. Ve většině případů je dlužník při porušení smlouvy postižen vícero negativními důsledky plynoucími především ze způsobu, jakým je pohledávka zajištěna a téměř bez výjimky je pak věřitelem vznášen požadavek na uhrazení úroků z prodlení, na které vzniká nárok ze smlouvy, či ze zákona. Osmá kapitola práce se pak zabývá promlčením nároků ze smlouvy o úvěru. V poslední, deváté kapitole, bych ráda porovnala některé aspekty právní úpravy ochrany spotřebitele v právu českém s právními řády Slovenska, Francie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V závěrečné kapitole jsou navrženy některé změny de lege ferenda, ke kterým by českého zákonodárce mohly inspirovat právě i dílčí rozdíly v právní úpravě spotřebitelského úvěru zmíněných zemí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main aim of the thesis is to analyze present legal regulations of consumer credit with respect to the present practice of courts and the practice of credit providers. For this purpose I use the analytical method, the descriptive method and the comparative method. The thesis itself is divided into nine closely related parts. The beginning of my thesis deals with general questions. The first chapter gives general comment on credits. The second chapter focuses on the most important legal rules related to the topic. This is especially The Commercial Code, The Civil Code and the laws on consumer credit. The section 262, subsection 4 of The Commercial Code is of the particular importance. The chapter three looks at the implementation of the Directive 2008/48/ES, which has been adopted in the Czech environment as the law on consumer credit (145/2010 Coll.). This law will replace from the 1st January 2011 the law 321/2001 Coll. which regulates the consumer credit nowadays. The main part of the thesis is focused on the process of entering into the contract and the necessary requirements which are imposed on the contracts by the Commercial Code and by the laws on consumer credit: 145/2010 Coll. and 321/2001 Coll. The chapter five deals with the means of security. The emphasis is put on practical questions. The chapter six concentrates on the extinction of an obligation. Possible sanctions for the breach of the contract by the consumer are analyzed in chapter seven. The most important sanction is probably interest on late payment. The chapter eight focuses on the specific institute. This is limitations of time. A few debatable issues such as the beginning or the duration of period of limitation are discussed in detail. The last chapter looks at laws on consumer credit in the member states of the European Union: Slovakia, France and the United Kingdom. In Conclusion of my thesis I attempt will try to suggest some possible changes de lege ferenda which are inspired by foreign legal systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Kovářová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Kovářová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Kovářová 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 589 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB