velikost textu

Regions through time and space: Problem of regionalization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regions through time and space: Problem of regionalization
Název v češtině:
Regiony v čase a prostoru: problém regionalizace
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Semian
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Id práce:
95506
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální a politická geografie (P1308)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nový regionalismus; regionalizace; regionální identita; institucionalizace regionu; societální produkce regionu
Klíčová slova v angličtině:
new regionalism; regionalization; regional identity; institutionalization of region; societal production of region
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce vychází z paradigmatu nové regionální geografie, které se v geografickém myšlení prosazuje od 80. let 20. stol. Podstatou tohoto přístupu je pojetí regionu jako sociálního konstruktu, který je historicky kontingentním procesem. Region je tedy v čase vytvářen, reprodukován a posléze zaniká. Práce vychází z předpokladu, že prakticky v jakémkoliv území lze najít pluralitu regionů existující v měnících se časoprostorových kontextech (s rozdílnými mechanizmy konstruování i významy). Zjednodušeně se dá hovořit o pluralitě regionálních obrazů, které jsou na jedné straně vytvářeny regionálními aktéry za určitým účelem a na straně druhé jsou vnímané a reprodukované obyvateli uvnitř i vně regionu ve snaze porozumět okolnímu světu a potřebě najít si ve světě své vlastní místo. Motivace pro vytváření obrazů regionu mohou být různé, od pouhé manifestace svého postavení v regionálním systému, přes snahu připoutat pozornost lidí až po snahu využít potenciál regionu k naplnění vlastních mocenských aj. cílů. Jednotlivé obrazy tak mohou být chápány jako určité vrstvy regionu. Na základě jejich syntézy lze hledat obecnou představu o regionu. Práce přispívá do diskuse o konceptualizaci regionu, regionální identity a jejich vzájemném vztahu. Konkrétně se pak snaží ověřit možnosti provádět regionalizaci na základě analýzy obecné představy o regionu (regionálního povědomí lidí, pocitu sounáležitosti s regiony a diskursu regionálních obrazů). Klíčové pro tuto práci tak není pouze vymezení a hodnocení regionů, ale především samotný proces formování, reprodukce a zániku regionů v čase. Práce navrhuje koncept regionu jako produktu societálních vztahů, jehož podstatou je neustálá interakce tří dimenzí regionu: praktikování, (re)prezentace a představa regionu. Pro analytické potřeby práce dále navrhuje prolnutí tohoto konceptu s teorií institucionalizace regionu Anssi Paasiho. To umožňuje studovat region skrze tři základní tvary regionu: územní, symbolický a institucionální. Čtvrtý tvar (ukotvení regionu v regionálním systému) je de facto nahrazen interakcí tří dimenzí, která tak dává regionu identitu. Dizertace je rozdělena do dvou částí. První představuje teoreticko-metodologickou diskuzi základních konceptů zejména z okruhu nové regionální geografie. Druhá je sestavena z osmi vybraných empirických studií, které jsou řazeny do následujících tematických okruhů: syntetizující články obecné povahy, empirické studie a články s přesahem k aplikacím. Potvrdilo se, že navržená koncepce regionalizace je komplexní a má své místo v přístupech nového regionalismu. Přesto ji nelze chápat jako univerzální odpověď na otázky spojené s konceptualizací regionu. Nalézt univerzální odpovědi není možné ani nezbytně nutné. Diskuse nad spletitým fenoménem, kterým region bezesporu je, tak musí a budou pokračovat. KLÍČOVÁ SLOVA: nový regionalismus; regionalizace; regionální identita; institucionalizace regionu; societální produkce regionu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis is rooted in the new regional geography paradigm that gained strength in geographical thought since the 1980s. This approach is characterized by emphasizing the socially constructed nature of regions; thus, regions are scrutinized as a historically contingent process. A region is formed, reproduced and eventually disappears in time. The thesis works with the assumption that a plurality of regions, that exists in changing time- space contexts of different mechanisms and meanings, can be experienced de facto in any particular area. In simpler terms, it can be understood as a plurality of regional images produced on the one side by regional actors to fulfil their particular goals and on the other regional images produced by inhabitants in and outside the region in order to understand the outside world and position themselves within it. Motivation for the production of images can vary, from a simple manifestation of one position in the regional system, through the attempt to attract attention towards the region to exploitation of the regional potential in order to fulfil particular power-oriented aims. The general idea of a region can be sought throughout the synthesis of the many regional images that can be understood as somewhat layers of a region. The thesis contributes to the discussion on the conceptualization of a region, regional identity and their mutual relation. In particular, it tries to verify the feasibility of regionalization based on the general idea of a region (regional consciousness of people, their sense of belonging and identity of a region). Thus, the key objective of this thesis is not only the delimitation and evaluation of regions, but also the very process of their formation, reproduction and disappearance in time. The thesis suggests the concept of region as a product of societal relations that is based on the constant interaction of three dimensions: practice, (re)presentation and idea of region. For analytical purposes it is possible to interlace this framework with Anssi Paasi’s theory of the institutionalization of region. The region, thus, can be studied through three regional shapes: territorial, symbolic and institutional, while the fourth shape (embeddedness in regional system) is de facto substituted by the interaction of those three dimensions which gives the identity to the region. The thesis is split into two parts: a theoretical and methodological discussion of key concepts, especially from the circle of new regional geography and a set of eight selected empirical studies. Studies are arranged in following thematic order: the general synthesizing paper; empirical papers; papers of a more applied character. It was confirmed that the proposed concept of regionalization is complex and has its place within the approaches of the new regionalism. Yet it cannot be understood as a universal answer to questions related to the conceptualization of the region. Such a universal conceptualization is neither desirable nor possible. The debate over a region, the intricate phenomenon, has to and will continue. KEY WORDS: new regionalism; regionalization; regional identity; institutionalization of region; societal production of region
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Semian 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Michal Semian 17.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Semian 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Semian 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Michal Semian 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.02 MB