velikost textu

Ion spectroscopy of reaction intermediates

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ion spectroscopy of reaction intermediates
Název v češtině:
Iontová spektroskopie reakčních intermediátů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anton Škríba
Školitel:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Irena Stará, CSc.
Ing. Tomáš Martinů, Ph.D.
Id práce:
95439
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Kombinácia hmotnostnej spektrometrie, infračervenej iónovej spektroskopie a kvantovo-chemických výpočtov poskytuje výborný nástroj pre štúdium štruktúr, vlastností a reaktivity molekúl v plynnej fáze. Predložená dizertačná práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvá časť zhŕňa niektoré experimentálne (ESI-MS, iónová spektroskopia) a teoretické (DFT) metódy a stručne popisuje použité prístroje. Druhá časť predstavuje štyri praktické použitia týchto techník v organickej a organokovovej chémii: (1) Vysvetlenie pôsobenia dvoch funkčných skupín para-aminofenolu na miesto protonácie. (2) Porozumenie vplyvu koordinácie striebra a zlata na štruktúru a konformáciu dietylmalonátu. (3) Možnosť rozlišovania medzi jednotlivými izobarickými komplexami a identifikácie kľúčových medziproduktov v reakcii katalyzovanej ruténiom za vzniku C-C väzby. (4) Využitie héliových tagov v infračervenej spektroskopii nielen na určovanie štruktúry ale aj pre porovnávanie DFT metód.
Abstract v angličtině:
Abstract The combination of mass spectrometry, infrared action spectroscopy and quantum-chemical calculations provides a great tool for the study of the structures, properties and reactivities of molecules in the gas phase. This thesis is divided into two main parts. The first part reviews some of the experimental (ESI-MS, ion spectroscopy) and theoretical (DFT) methods used in this thesis and gives a brief description on instrumentation. Second part is presenting four practical applications of gas phase studies in organic and organometallic chemistry: (1) Describing the influence of two functional groups of para-aminophenol on the protonation site. (2) Presenting how the structure and conformation of diethylmalonate is affected by the coordination with silver and gold. (3) Showing the possibility to distinguish between the isobaric complexes and identifying the key intermediates of ruthenium catalyzed C-C coupling. (4) Discussing the possible use of He-tagging infrared spectra not only for structure determination but also for the benchmarking of DFT methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anton Škríba 30.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anton Škríba 120 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anton Škríba 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anton Škríba 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Irena Stará, CSc. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Martinů, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 574 kB