velikost textu

Výzkum reakcí katalyzovaných zlatem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum reakcí katalyzovaných zlatem
Název v angličtině:
Research of gold catalyzed reactions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Jašíková
Školitel:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D.
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Id práce:
95438
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hmotnostní spektrometrie, reakční mechanismus, vazebné energie, zlatná katalýza
Klíčová slova v angličtině:
binding energies, gold catalysis, mass spectrometry, reaction mechanism
Abstrakt:
V předkládané disertační práci se zabývám výzkumem reakcí katalyzovaných zlatem. Jako hlavní experimentální metodu jsem použila hmotnostní spektrometrii spojenou s elektrosprejovou ionizací. Abych získala ucelený pohled do studované problematiky, použila jsem také infračervenou multifotonovou disociační spektroskopii, spektroskopii nukleární magnetické rezonance a kvantově chemické výpočty. V první části disertační práce jsem se zaměřila na studium interakce zlatného kationtu s nenasycenými uhlovodíky. Ve druhé části jsem studovala afinitu zlatného nebo stříbrného kationtu k zlatným acetylidům. V poslední části disertační práce jsem zkoumala mechanismus adice methanolu na alkyny katalyzované zlatem. Zjistila jsem, že se zlatný kation silněji váže k zlatným acetylidům než k neaktivovaným trojným CC vazbám. Ukázala jsem, že komplexy obsahující dvě zlata představují klíčové intermediáty v mechanismu adice methanolu na alkyny a že ligand vázaný na atom zlata hraje zásadní roli v určení mechanismu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main focus of the current dissertation thesis is research of gold catalyzed reactions. I was using mass spectrometry as the primary research technique. I complemented the results with infrared multiphoton dissociation spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy and quantum chemical calculations. I have investigated the interaction of the gold(I) cation with unsaturated hydrocarbons in the first part of my thesis. Secondly, I have studied gold(I) or silver(I) affinity to gold acetylides. In the last part, I have investigated the reaction mechanism of a gold mediated addition of methanol to alkynes. I found out that the gold(I) cation interacts stronger with gold acetylides than with nonactivated triple CC bonds. I showed that the complexes containing two gold atoms represent the key intermediates in the mechanism of addition of methanol to alkynes and that the ligand on the gold catalyst plays a fundamental role in the determination of the mechanism. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Jašíková 49.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Jašíková 8.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Jašíková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Jašíková 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Jašíková 774 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivo Starý, CSc. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 564 kB