velikost textu

Prezidentské volby v historii československého státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezidentské volby v historii československého státu
Název v angličtině:
Presidential elections in the history of the Czechoslovak state
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Januš
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Hřebejk
Id práce:
95338
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezident - volby - Československo
Klíčová slova v angličtině:
president - elections - Czechoslovak
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce Prezidentské volby v historii československého státu porovnává jednotlivé úspěšné prezidentské volby, ke kterým došlo v historii československého státu, tedy v průběhu let 1918 až 1992. Rozebírá jejich legislativní podobu (psanou rovinu, na základě zákonů) i jejich faktický průběh (praktickou rovinu, na základě stenoprotokolů a jiných zdrojů) a tyto dvě roviny srovnává. Vedle toho práce porovnává prezidentské volby, k nimž došlo v období existence demokratického státu a v období vlády Komunistické strany Československa. Proč jsem se rozhodl dané téma zpracovat, vyplývá již z úvodu této práce, kde jsou položeny i některé otázky, na které jsem v závěru práce odpověděl. Jde například o otázky typu: Spojuje něco jednotlivé prezidentské volby? Co bylo typické pro volby v demokracii a co v době vlády komunistického režimu? Byla některá z voleb protiústavní? Může znalost historického vývoje přispět k současným diskuzím o prezidentské volbě? Práce je složena z celkem sedmi kapitol. První kapitola se skládá ze dvou podkapitol, první z nich rozebírá právní úprava prezidentské volby v letech 1918 až 1920 (a je dále rozdělena do čtyř dalších oddílů), druhá pak popisuje první zvolení T. G. Masaryka prezidentem. Šlo o živelnou volbu aklamací. Druhá kapitola se v první podkapitole, složené ze čtyř oddílů, věnuje právní úpravě prezidentské volby do konce československé První republiky (tedy do 29. září 1938), ve druhé, skládající se z pěti oddílů, pak faktickému průběhu voleb v tomto období - nejprve v obecné rovině, poté třem volbám T. G. Masaryka prezidentem a následně volby Edvarda Beneše prezidentem. Tyto volby probíhaly dle příslušných ústavních a zákonných pravidel. Třetí kapitola rozebírá prezidentské volby v období Druhé republiky a v prvním poválečném roce. Členěna je do tří podkapitol. První obsahuje obecné poznámky, druhá popisuje volbu Emila Háchy prezidentem, třetí pak poválečnou volbu Edvarda Beneše prezidentem. Volby v této době odrážely celosvětovou situaci. 1 Čtvrtá kapitola je o prezidentských volbách v období účinnosti Ústavy 9. května a příslušného zákona o volbě prezidenta republiky. Dělí se do dvou podkapitol (první je složena ze čtyř, druhá ze tří oddílů), z nichž první popisuje právní úpravu prezidentské volby v daném období, druhá postupně volbu Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a Antonína Novotného. Pátá kapitola je členěna obdobně a popisuje v první podkapitole (členěné do čtyř oddílů) právní úpravu v období účinnosti páté hlavy Ústavy Československé socialistické republiky. V druhé (v ní jsou dva oddíly) je pak popsáno další prezidentské zvolení Antonína Zápotockého a následně Ludvíka Svobody. Šestá kapitola, věnující se volbám komunistických prezidentů v období účinnosti ústavního zákona o československé federaci, je strukturována podobně. Její první podkapitola (a její čtyři oddíly) se věnuje psané rovině volby, druhá podkapitola pak ve třech oddílech popisuje druhou prezidentkou volbu Ludvíka Svobody, první prezidentskou volbu Gustáva Husáka a jeho další dvě následující zvolení. Všechny komunistické volby se nesly v duchu rozhodnutí KSČ, částečně se v tomto odlišovalo pouze první zvolení Ludvíka Svobody. Sedmá kapitola se věnuje situaci od Sametové revoluce do konce roku 1992, kdy se Československo rozpadlo. Má dvě podkapitoly, první (skládají se ze tří oddílů) popisuje legislativní změny související s prezidentskou volbou. Druhá se ve dvou oddílech věnuje dvěma postupným prezidentským zvolením Václava Havla. V závěru je celkové shrnutí a odpovědi na v úvodu položené otázky. Jednotlivé volby se od sebe odlišovaly, v jednotlivých obdobích si ale byly podle předpokladu podobné. V období vlády Komunistické strany Československa probíhaly volby nedemokraticky (částečný rozdíl byl jen v případě prvního zvolení L. Svobody), ale ústavním a zákonným pravidlům té doby se patrně neprotivily. Povědomí o historické úpravy je prospěšné, hodí se i do současných diskuzí o volbě prezidenta. 2
Abstract v angličtině:
Abstract in English Thesis Presidential Elections in the history of the Czechoslovak state confronts individual successful Presidential Elections in the history of the Czechoslovak state from 1918 to 1992. Thesis describes its legislative forms (written level from acts) and its real processes (practical level from shorthand record and other sources) too. These two levels are compared to each other. Except it, the thesis compares Presidential Elections in the democratic state and in the period, when the Communist Party controls the Elections. Why I choose this theme? I would like to answer on some questions from introduction, for example: Does something connect something individual Presidential Elections? What was characteristic for the Elections in the democracy and in the communistic regime? Was there something unconstitutional from the Elections? Can knowledge of the historical evolution contribute discussions about the Presidential Election at present? The thesis is divided to seven chapters. First chapter has two subchapters, the first one (in four parts) is about legal regulations of the Presidential Election from 1918 to 1920, the second one describes first T. G. Masaryk´s presidential election. It was uncontrolled election with acclamation. Second chapter presents in first subchapter (and its four parts) legal regulations of the Presidential Election to the First Republic´s end (29th September 1938). Second subchapter (and its five parts) is about the real procedure elections in this period – firstly in general level, secondary in the three T. G. Masaryk´s presidential elections and thirdly Edvard Beneš´s presidential election. These elections respected constitutional and legal rules. Third chapter analyses the presidential elections in the Second Republic´s period and in the first year after the Second World War. Third chapter has three subchapters. First subchapter contains general notes, second describes Emil Hácha´s presidential 1 election and third Edvard Beneš´s presidential election after the war. Elections mirrors global situation. Chapter four is about presidential elections in the force of Constitution from 9th May and appropriate act about presidential election´s period. It is structured to the two subchapters (first has four parts and second has three parts), first analyses legal regulations in this period, second gradual Klement Gottwald´s presidential election, Antonín Zápotocký´s presidential elections and Antonín Novotný´s presidential election. Fifth chapter looks similar. In first subchapter, which is composites to the four parts, is entertained about legal regulations in force of Constitution of Czechoslovak Socialistic Republic´s period. In subchapter two and its two parts is described another Antonín Novotný´s presidential election and after that Ludvík Svoboda´s presidential election. Chapter six is about presidential elections in force of constitutional law about Czechoslovak federation´s period and this chapter is structured analogical. Its first subchapter (which has four parts) explains written level of election, second subchapter describes in three parts second Ludvík Svoboda´s presidential election, first Gustáv Husák´s presidential election and his two following elections. All communistic presidential elections were realized as dictate of Communist Party, first Ludvík Svoboda´s election was little bit different in part. Seventh chapter analyses situation from Velvet Revolution to the end of year 1992, when Czechoslovak breaks down into two states. Chapter seven is structured to two subchapters. The first one has three parts and describes legislative changes, related with presidential election. The second subchapter is about two Václav Havel´s presidential elections. In conclusion contains summary and answers on questions from the introduction. Individual elections were different from each other, but these elections were, according to premise, similar in same period. Elections were in the rule of Communist Party´s period undemocratic (difference is in first Ludvík Svoboda´s election in part), but no 2 unconstitutional and no unlawful. Knowledge about legal regulations is favorably and it is good for present discussion about presidential election too. 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Januš 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Januš 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Januš 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Hřebejk 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB