velikost textu

Feuersteinův program instrumentálního obohacování očima učitelů prvního stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feuersteinův program instrumentálního obohacování očima učitelů prvního stupně ZŠ
Název v angličtině:
Feuerstein's Instrumental Enrichment Program from the Point of View of Primary School Teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Id práce:
95225
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Program Instrumentálního obohacování, dovednosti myslet, kognitivní funkce, výuka myšlení
Klíčová slova v angličtině:
Instrumental Enrichment Program, thinking skills, cognitive functions, teaching thinking
Abstrakt:
ANOTACE FEUERSTEINŮV PROGRAM INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ OČIMA UČITELŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ Prezentovaná práce, zabývající se programem kognitivní stimulace Reuvena Feuersteina, se snaží popsat efekty, jenž tento program vyvolává u učitelů. V první části představuje Instrumentální obohacování v kontextu celého Feuersteinova díla. Detailně přibližuje jeho teoretická východiska, dává je do souvislostí s širšími pedagogicko psychologickými otázkami týkajícími se výuky dovedností myslet. Feuersteinovu teorii zkušenosti zprostředkovaného učení konfrontuje s mediativní teorií L. S. Vygotského. Na mnoha místech odkazuje též k dílu J.Piageta. Výzkumná část práce vychází z rozhovorů a malého dotazníkového šetření s učitelkami základních škol. Výzkumný vzorek tvořilo 9 respondentek ve skupině experimentální a 6 ve skupině kontrolní. Hlavním cílem projektu bylo zmapovat, jakými vlivy Instrumentální obohacování působí na učitele. Kromě toho jsme se zabývali názory na využitelnost tohoto programu v běžné základní škole. Experimentální a kontrolní skupinu jsme porovnávali v pohledu na výuku myšlení a cílený rozvoj kognitivních schopností dětí ve škole. Závěrečná část práce se obrací k zahraničním evaluačním studiím Instrumentálního obohacování, aby výsledky vlastního výzkumu prezentovala v souvislostech s nimi. Otevírá též klíčové otázky, ke kterým získané výsledky autorku vedly. Jde především o úvahy, z čeho vycházet při snaze začlenit Feuersteinův program do kurikula běžných škol a nakolik lze při vyučování tematizovat myšlenkové operace a procesy jako samostatný předmět učení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT FEUERSTEIN’S INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM FROM THE POINT OF VIEW OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS The presented doctoral work covers the programme of cognitive stimulation created by Reuven Feuerstein. It aims to describe the effects that the teachers are triggered with by this programme. The work presents Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) in context of all the Feuerstein’s work. It explains its theoretical grounds in detail, and connects them with broader questions from educational psychology field, that are related to the teaching of thinking skills. There is compared the Feuerstein’s theory of Mediated Learning Experience (MLE) with L. S. Vygotsky’s theory of mediation in the work. It also refers to the work of J. Piaget in many passages. The research part of the work is based on interviews and two small semantic- differential scales. The research group contained 9 experimental and 6 control teachers from primary schools. The main aim of the carried research was to map what form gain the influences that FIE has on the teachers. We also worked on the teachers’ opinions regarding the implementation of this programme at mainstream schools. Besides the description of effects, we were also describing and comparing opinions of both groups on teaching thinking. The closing part of the work is devoted to the foreign FIE evaluation projects, in order to present the own research results in connection with those. It also opens key questions that the author was led to when considering the obtained main findings. These are mainly the considerations what to work on when attempting to embed FIE to the school curriculum and, to what extent it is possible to teach the mental operations and processes as an independent learning subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Lipská, Ph.D. 4.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ludmila Lipská, Ph.D. 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Lipská, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Lipská, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB