velikost textu

Psychologické aspekty krizové intervence (neklinického typu)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty krizové intervence (neklinického typu)
Název v angličtině:
Psychological Aspects of Crisis Intervention (Non-Clinical Type)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Id práce:
95219
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Psychologické aspekty krizové intervence (neklinického typu) AUTOR: Vivienne Soyková KATEDRA (ÚSTAV): Katedra psychologie ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRAKT: Vyrovnávání se se zátěží zasažených osob i jejich občanského okolí například po povodních nebo i každodenních neštěstích je výzvou pro psychologii i pedagogiku. Formy pomáhání (stejně jako prevence) si zaslouží odbornou pozornost, zahrnující jak systémově uchopenou edukaci, tak i občanskou informovanost. Práce shrnuje praktické zkušenosti i teoretické studium soustředěné na preventivní přístupy a postupy podpory zdraví jak v době krizí-neštěstí, katastrof, tak i následně po nich. Na základě závěrů z dotazování soustřeďuje pozornost na koncepci krizové intervence neklinického typu ve dvou navazujících etapách a na její edukaci. Obě etapy intervence jsou poskytovány občansky v rámci Standardů pomáhání a spolupráce (2010, MV ČR), na nichž se autorka podílela. Filozofie pomáhání je na rozdíl od klinické praxe psychologie a psychiatrie zaměřena na zdravou populaci zasaženou neštěstím. Pro obě etapy je akcentováno empatické uchopení pomáhání zasaženým aktivizujícími přístupy s etickým respektováním hodnotového a kulturně antropologického rámce. Tento rámec je nosným i pro profesionálně vedenou krizovou intervenci psychologa následně po druhé fázi. V práci jsou uvedeny i tři kazuistiky – příklady dobré praxe. Obsah práce může být také příspěvkem ČR k naplnění výzvy dokumentu OSN „Hyogo Framework for Action 2005-2015“ (priority: vzdělávání, informovanost a všeobecné občanské povědomí). KLÍČOVÁ SLOVA: Neštěstí-krize, katastrofa; krizová intervence (neklinického typu); vzdělávání-edukace s výcvikem.
Abstract v angličtině:
TITLE: Psychological aspects of Crisis Intervention (non-clinical type) AUTHOR: Vivienne Soyková DEPARTMENT: Dpt. of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRACT: Dealing with stress-affected people and also with stress-causing situations, e.g. a civil disaster, a post-flood disaster, or an everyday accident, is a challenge for psychology and pedagogics. Professional attention needs to be given to ways of providing help, and also to ways of preventing and mitigating the consequences of traumatic events. The education system needs to be involved, and civic awareness needs to be raised. This thesis summarizes practical experience and theoretical studies on preventive approaches and practices to promote health in times of disasters and catastrophes, and in the subsequent time. On the basis of the conclusions of an investigation, attention is focused on the concept of crisis intervention of non-clinical type in two consecutive stages, and on education for dealing with the consequences of crises. These two stages of intervention are included in the Standards for Civic Aid and Cooperation (2010, MoI CR), in which the author participated. In contrast to standard clinical practice in psychology and psychiatry, the philosophy of helping focuses on the healthy population affected by a disaster. In both stages, emphasis is put on empathic approaches that help the affected people by activating and stimulating them, while ethically respecting cultural values and anthropological frameworks. This framework is a key to the following stage of crisis intervention led by a professional psychologist after the second one; and the thesis describes three case studies that provide examples of good practice. The findings of this work could be a contribution to the Czech input into meeting the challenges of the United Nations document Hyogo Framework for Action 2005-2015 (priorities: education, awareness and general civic awareness). KEYWORDS: Accident-Crisis, Disaster-Catastrophy, Crisis Intervention (non clinical type), Education with Training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 303 kB