text size

Možnosti psychologické diagnostiky a školní výkon u žáků se sluchovou poruchou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Možnosti psychologické diagnostiky a školní výkon u žáků se sluchovou poruchou
Titile (in english):
Possibilities of psychological assessment and school performance of pupils with hearing impairment
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Olga Opekarová, PhD.
Thesis Id:
95218
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Pedagogical Psychology (XPPS)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
18/01/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Práce se zabývá možnostmi a potenciálem psychologické diagnostiky žáků se sluchovou poruchou. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části pracuje s popisem a diferenciací populace se sluchovou poruchou z audiologických, psychologických a sociálních hledisek. Dále se zabývá otázkami vzdělávání žáků se sluchovou poruchou v minulosti i současnosti. Další součástí jsou specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených. V části výzkumné popisuje empirická východiska výzkumu, dále pak zdroje výzkumných dat. Samotný výzkum představuje sekundární analýzu longitudinálních dat z plošných psychologických vyšetření žáků dvou základních škol pro sluchově postižené. Data jsou zpracována kvantitativně formou průměrů výsledků jednotlivých vyšetření, dále jsou užity korelace pro zjištění vzájemných vztahů mezi vyšetřeními. Ve třetí části jsou přeskupena data podle úrovně výsledků do skupin A, B a C a jsou zjišťovány diagnostické profily probandů, které jsou ilustrovány kvalitativně několika kasuistikami. V závěru je potvrzena výzkumná hypotéza a interpretovány výsledky v souvislosti s odlišnými vzdělávacími potřebami rozdílných (výzkumem potvrzených) skupin žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami.
Abstract:
ABSTRACT My work deals with the possibilities of psychological diagnostic of hearing impaired children.It is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical section describes and differentiates the hearing impaired population from audiological, psychological and social views. It further examines questions of teaching this group of children in the past and present. The third part of this section describes the specifics of psychological diagnosis of the hearing impaired. The research section of my work describes empirical results of research and sources of research data.. The research itself includes longitudinal data psychological examinations of students in two schools for hearing impaired children. The data is processed in quantitative form of median results for each individual examination. Next correlation and comparison of possible relations is evaluated between performed examinations. The third part consists of data grouped together by results into groups A, B, and C. From these groups are confirmed diagnostics profiles of probands which are illustrated qualitatively by several casuistic. The conclusion describes and confirms proven research hypothesis and interpreted results in context of specific teaching needs for different groups proven by this longitudinal research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 815 kB
Download Abstract in czech PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 16 kB
Download Abstract in english PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 6 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 58 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 85 kB
Download Opponent's review PhDr. Olga Opekarová, PhD. 90 kB
Download Defence's report 386 kB