velikost textu

Možnosti psychologické diagnostiky a školní výkon u žáků se sluchovou poruchou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti psychologické diagnostiky a školní výkon u žáků se sluchovou poruchou
Název v angličtině:
Possibilities of psychological assessment and school performance of pupils with hearing impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Olga Opekarová, PhD.
Id práce:
95218
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Práce se zabývá možnostmi a potenciálem psychologické diagnostiky žáků se sluchovou poruchou. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části pracuje s popisem a diferenciací populace se sluchovou poruchou z audiologických, psychologických a sociálních hledisek. Dále se zabývá otázkami vzdělávání žáků se sluchovou poruchou v minulosti i současnosti. Další součástí jsou specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených. V části výzkumné popisuje empirická východiska výzkumu, dále pak zdroje výzkumných dat. Samotný výzkum představuje sekundární analýzu longitudinálních dat z plošných psychologických vyšetření žáků dvou základních škol pro sluchově postižené. Data jsou zpracována kvantitativně formou průměrů výsledků jednotlivých vyšetření, dále jsou užity korelace pro zjištění vzájemných vztahů mezi vyšetřeními. Ve třetí části jsou přeskupena data podle úrovně výsledků do skupin A, B a C a jsou zjišťovány diagnostické profily probandů, které jsou ilustrovány kvalitativně několika kasuistikami. V závěru je potvrzena výzkumná hypotéza a interpretovány výsledky v souvislosti s odlišnými vzdělávacími potřebami rozdílných (výzkumem potvrzených) skupin žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My work deals with the possibilities of psychological diagnostic of hearing impaired children.It is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical section describes and differentiates the hearing impaired population from audiological, psychological and social views. It further examines questions of teaching this group of children in the past and present. The third part of this section describes the specifics of psychological diagnosis of the hearing impaired. The research section of my work describes empirical results of research and sources of research data.. The research itself includes longitudinal data psychological examinations of students in two schools for hearing impaired children. The data is processed in quantitative form of median results for each individual examination. Next correlation and comparison of possible relations is evaluated between performed examinations. The third part consists of data grouped together by results into groups A, B, and C. From these groups are confirmed diagnostics profiles of probands which are illustrated qualitatively by several casuistic. The conclusion describes and confirms proven research hypothesis and interpreted results in context of specific teaching needs for different groups proven by this longitudinal research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 815 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Opekarová, PhD. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 386 kB