velikost textu

Rodinná a školní socializace dětí s ADHD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodinná a školní socializace dětí s ADHD
Název v angličtině:
Family and School Socialization of Children with ADHD
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
prof. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Id práce:
95213
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADHD, socializace, vychovatelé, vztah rodiny a školy
Klíčová slova v angličtině:
ADHD, socialization, educators, family – school relationship
Abstrakt:
ABSTRAKT NÁZEV: Rodinná a školní socializace dětí s ADHD AUTOR: Zuzana Bílková KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce se zaměřuje na proces socializace dětí s ADHD (Porucha pozornosti s hyperaktivitou) v prostředí rodiny a školy. Vycházíme z přehledu aktuálních výzkumů o etiologii, symptomech a terapii syndromu ADHD, socializaci pojímáme jako interakční proces mezi jedincem a jeho sociokulturním okolím. Symptomy ADHD a jejich obraz v každodenním životě dětí považujeme za faktor ovlivňující průběh socializačního procesu, zejména na úrovni ovlivnění vztahu s rodiči a učiteli. Ve výzkumu se věnujeme této problematice u dětí předškolního a mladšího školního věku. Výzkumné otázky se zaměřují na vliv udělení diagnózy ADHD na život dítěte, dopad ADHD na vztahy dítěte s jeho vychovateli a ovlivnění vztahu mezi rodinou a školou. Data sebraná pomocí rozhovorů s rodiči a učiteli dětí s ADHD a pozorování dětí podrobujeme kvalitativní analýze. Výsledky výzkumu poukazují na klíčový význam postojů, které k problematice zaujímají vychovatelé, význam včasného udělení diagnózy, dále na důležitou roli motivačních problémů spojených s ADHD zejména na úrovni vztahu mezi rodinou a školou. KLÍČOVÁ SLOVA: ADHD, socializace, vychovatelé, vztah rodiny a školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TITLE:Family and School Socialization of Children with ADHD AUTHOR: Zuzana Bílková DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRACT: The thesis is focused on the process of socialization of children with ADHD in family and school setting. We present the overview of current research about etiologies, symptoms and therapy of the syndrome. The socialization is defined as the process of interactions between individual and his social and cultural background. ADHD symptoms are considered to be an important factor in socialization process, particularly as the factor affecting the relationships with parents and teachers. The research is focused on children of preschool and school age. We pose research questions concerning the influence of setting the diagnosis, the influence of ADHD on child’s relationships with educators and the influence of the diagnosis on the relationship between family and school. Data were collected during interviews with parents and teachers of children with ADHD and during observation of children in their home or school. Data were analysed by qualitative analytic methods. Research outcomes point out the importance of educators’ attitudes towards the problem, the importance of early setting a diagnosis and important role of motivational problems connected with ADHD in family - school relationship. KEYWORDS: ADHD, socialization, educators, family – school relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 806 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Miňhová, CSc. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB