velikost textu

Analýza adenosintrifosfátu a adenosindifosfátu pomocí HPLC-MS/MS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza adenosintrifosfátu a adenosindifosfátu pomocí HPLC-MS/MS
Název v angličtině:
Analysis of adenosine triphosphate and adenosine diphosphate by HPLC-MS/MS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Černá
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Id práce:
95201
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysokoúčinná kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, nukleotidy
Klíčová slova v angličtině:
high performance liquid chromatography, mass spectrometry, nucleotides
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci byly analyzovány a detekovány vzorky adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu pomocí metody HPLC-MS/MS. V rámci tohoto bakalářského projektu byly nalezeny orientační limity detekce (LOD) studovaných látek a tyto hodnoty byly porovnány s LOD zjištěnými v literatuře při použití stejných metod a velmi podobných experimentálních podmínek. Stanovené limity detekce nukleotidů byly srovnatelné s limity detekce v literatuře. Analýza pomocí hmotnostní spektrometrie byla prováděna při mnohonásobném reakčním monitorování v pozitivním i negativním módu a k ionizaci analytů došlo elektrosprejem. Optimálních podmínek pro analýzu ADP a ATP pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie bylo dosaženo použitím kolony ZIC - HILIC s mobilní fází o složení 75:25 (v/v) acetonitril / 10 mM octan amonný. Octan amonný měl pH nastavené na hodnotu 7,15 a dělení probíhalo při izokratické eluci.
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis, ADP and ATP samples were analysed and detected with HPLC- MS/MS method. Approximate limit of detection (LOD) for these particular substances were found and their values were compared with the LOD values published in the literature obtained via the same methods and under very similar experimental conditions. Our limits of detection for nucleotides were comparable with the limits described in the literature. Mass spectrometry analysis was performed in the positive and the negative mode of multiple reaction monitoring analysis and electrospray was used for the analyte ionization. The optimal conditions for high performance liquid chromatography of ATP and ADP analysis were acquired on a ZIC - HILIC column with the mobile phase of 75:25 (v/v) acetonitrile / 10 mM ammonium acetate. Ammonium acetate buffer was adjusted to pH of 7.15 and the separation was done under the isocratic elution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Černá 338 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Černá 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Černá 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 695 kB