velikost textu

Archeogenetika ve fylogenetice žab

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Archeogenetika ve fylogenetice žab
Název v angličtině:
Archaeogenetics in frog´s phylogenetics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Teliščaková
Vedoucí:
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bc. Zuzana Majtánová
Id práce:
95193
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
archeogenetika, DNA ze subrecentního a fosilního materiálu, fylogenetika žab
Klíčová slova v angličtině:
archaeogenetics, DNA from subrecent and fossil material, frog´s phylogeny
Abstrakt:
ABSTRAKT Klíčová slova: Archeogenetika, paleogenetika, molekulární paleontologie, fylogenetika žab, molekulární evoluce, Anura, zooarcheologie. Bakalářská práce ve své první části uvozuje do problematiky archeogenetického výzkumu s ohledem na historii a významné milníky, při nichž byly archeogenetické metody aplikovány. Zabývá se možnostmi, kterými archeogenetika disponuje a omezeními, která její výzkum limitují, se zvláštním zřetelem na možnost kontaminace fosilního materiálu a degradaci aDNA. Seznamuji s chemickými vlastnostmi DNA a v druhé části práce i molekulární evolucí sekvence DNA. Následně je provedena rešerše věnující se archeogenetickým metodám, za předpokladu, že pomáhají objasnit fylogenezi nižších obratlovců, především žab (Paleobatrachus, Pipa). Upozorňuji na současný stav poznání archeogenetiky žab s možností využití archeologických výstupů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Key words: Archaeogenetics, palaeogenetics, molecular palaeontology, phylogeny of frog´s, molecular evolution, Anura, zooarchaeology The first part of my thesis deals with archaeogenetic research issues. There are described history and important moments when the archaeogenetic mehtods were applied. It is concerned with options that archaeogenetics has and restrictions that limit its research. It also focuses on possibilities of contamination of fossil materials and aDNA degradation. You will be familiarized with its chemical properties and the second part of this work deals with molecular evolution of sequence DNA. A search follows this part. It describes archaeogenetics methods provided that they help to clarify the phylogenetics of lower vertebrates, especially the phylogeny of Frogs (Palaeobatrachus, Pipa). I pointed out the present state of knowledge of frog´s archaeogentics using archaeological research findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Teliščaková 672 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Teliščaková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Teliščaková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Zuzana Majtánová 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB