velikost textu

Vylučování N7 guaninových a N3 adeninových DNA aduktů myší močí po inhalaci styrenových par

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vylučování N7 guaninových a N3 adeninových DNA aduktů myší močí po inhalaci styrenových par
Název v angličtině:
Exctretion of urinary N7 guanine and N3 adenine DNA adducts in mice after inhalation of styrene
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petr Mikeš
Oponent:
RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.
Id práce:
95169
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Byly nalezeny adeninové adukty styrenu 3-(2-hydroxy-1-phenylethyl)adenin (N3αA) a 3-(2- hydroxy-2-phenylethyl)adenin (N3βA), v myší moči po inhalaci styrenových par. Styren je z velké většiny biotransformován na styren-7,8-oxid, který je buď dále metabolizován na kyselinu mandlovou a fenylglyoxylovou anebo se váže na nukleofilní místa v biomolekulách. Adukty styrenoxidu při in vitro pokusech byly pozorovány na aminokyselinách bílkovin i na purinových a pyrimidinových bázích ribonukleových kyselin. Vedle adeninových aduktů byly metodou HPLC-ESI-MS2 stanoveny i guaninové adukty 7-(2-hydroxy-1-phenylethyl)guanin (N7αG); 7-(2-hydroxy-2-phenylethyl)guanin (N7βG); známe z literatury. Byl stanoven profil vylučovaní těchto látek po opakované šestihodinové exposici styrenu o koncentraci 600 mg.m-3 nebo 1200 mg.m-3 po dobu 10 po sobě jdoucích dnů. Vylučování aduktů je dávkově závislé. Celkové vyloučené množství N3 adeninových aduktů představuje asi 0,8 x 10-5 % absorbované dávky, zatímco celkový součet guaninových aduktů se pohybuje okolo 1,4 x 10-5 % absorbované dávky. Žádný kumulační efekt nebyl pozorován. Vzhledem k rychlé depurinaci DNA, množství N3 adeninových a N7 guaninových aduktů v moči silně pokleslo krátce po ukončení exposice. N3 adeninové a N7 guaninové adukty mohou být použity jako neinvasivní biomarker účinné dávky zohledňující však pouze krátkodobou exposici styrenu.
Abstract v angličtině:
Adenine adducts of styrene : 3-(2-hydroxy-1-phenylethyl)adenine (N3αA) and 3-(2-hydroxy-2- phenylethyl) adenine (N3βA), were found in the urine of mice exposed to styrene vapor. Vast majority of styrene is metabolized to styrene -7,8-oxide. This reactive molecule is futher bio transferred either to mandelic and phenylglyoxalic acid or bounds to nucleophilic sites in biomolecules. Adducts of styrene oxide with amino acids contained in proteins and with purine and pyrimidine bases of nucleic acid were observed during in vitro tests. These styrene-7,8-oxide derived adenine adducts, as well as previously identified guanine adducts, 7-(2-hydroxy- 1- phenylethyl)guanine (N7αG) and 7-(2-hydroxy-2-phenylethyl)guanine (N7βG) were quantified by HPLC–ESI–MS2 and the excretion profile during and after repeated exposure to 600 mg.m-3 or 1200 mg m-3 of styrene for 10 consecutive days (6 h/day) was determined. The excretion was dose dependent. Total excreted amount of N3 adenine adducts (N3αA+N3βA) represents 0.8 ×10−5% of the absorbed dose, while overall sum of N7 guanine adducts (N7αG+N7βG) yields about 1.4 ×10−5% of the dose. No accumulation of the adducts was observed. Due to rapid depurination of the DNA, the excretion of both N3 adenine and N7 guanine adducts ceased shortly after finishing the exposure. Both N3 adenine and N7 guanine adducts may be used as non-invasive biomarkers of effective dose, reflecting only a short time exposure to styrene.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Mikeš 200 kB
Stáhnout Příloha k práci Petr Mikeš 304 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Mikeš 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Mikeš 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Mráz, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 19 kB