velikost textu

Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce
Název v angličtině:
Possibilities of working memory training and the influence on cognitive functions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Páchová
Školitel:
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Id práce:
95154
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce AUTOR: Anna Páchová KATEDRA: Psychologie ŠKOLITEL: PhDr. Miroslav Rendl, CSc. ABSTRAKT: Tématem této disertační práce je studium možností rozvoje vyšších poznávacích funkcí pomocí tréninku funkcí bazálnějších. Z analýzy stávající literatury vyplynulo, že (1) funkcí, která bývá nejčastěji spojována (na neurální i behaviorální úrovni) s vyššími poznávacími procesy, je pracovní paměť (WM), (2) kapacitu WM lze rozvíjet pomocí jádrového tréninku a zlepšení v této oblasti má efekt i na další paměťové funkce. V otázce transferu do oblasti poznávacích funkcí (inteligence) jsou však zatím výsledky nejednoznačné. Tréninkové programy byly evaluovány s různými skupinami osob, avšak pozornost nebyla věnována tréninku WM v kontextu sociokulturního znevýhodnění. A to i navzdory tomu, že korelační i neuropsychologické studie ukazují, že WM bývá u dětí z rodin s nižším socioekonomickým statusem (SES) oslabena. Cílem této práce je tedy ověření možností tréninku WM a jeho vliv na rozvoj kognitivních funkcích se zvláštním důrazem na efekt u dětí z rodin s nižším SES. Za tímto účelem byl navržen 400 minutový PC program zaměřený na trénink WM. Trénování se zúčastnily dvě skupiny dětí, které se lišily v parametru SES (střední či vysoký SES - české děti, nízký SES - romské děti). Trénink prokázal u obou skupin významné zlepšení v řešení paměťových úloh blízkého i vzdáleného transferu. Oproti tomu transfer do oblasti intelektových schopností byl nalezen pouze u dětí s nižším SES. Experimentálně tedy byla ověřena efektivita tréninku WM a to i u skupiny dětí s nižším SES. Současně se navíc ukázalo, že tréninkové benefity jsou u těchto dětí dokonce vyšší, než u dětí z rodin se středním či vyšším SES. Na teoretické úrovni lze vysvětlit toto zjištění pomocí konceptu zóny nejbližšího vývoje, respektive pomocí míry nerealizovaného potenciálu v zóně nejbližšího vývoje, která je podle našich předpokladů u dětí z rodin s nižším SES vyšší. KLÍČOVÁ SLOVA: trénink pracovní paměti, sociokulturní znevýhodnění, romské děti, rozvoj vyšších poznávacích procesů, zóna nejbližšího vývoje
Abstract v angličtině:
TITLE: The possibilities of working memory training and the influence on cognitive functions AUTHOR: Anna Páchová DEPARTMENT: Psychology SUPERVISOR: PhDr. Miroslav Rendl, CSc. ABSTRACT: The topic of the PhD thesis was to explore the possibilities of the cognitive development using the training of the basal functions. The analysis of literature showed that (1) working memory (WM) is considered to be the function, which is frequently associated with higher cognitive processes and (2) core training can improve the WM capacity and this improvement seems to be transferred to other types of memory. The transfer to higher cognitive functions (intelligence) was not confirmed unanimously. Training programs were evaluated usually in different groups of individuals but none of these studies considered the possibility of WM training in context of the socio-cultural handicap, even if low SES children achieve poorer performance in cognitive tests including tests of WM. Therefore the aim of this study was to verify the possibilities of WM training on cognitive development with special interest in low SES children. We designed a 400-minutes WM training PC program, which was applied on two groups of children with different SES (low SES – Roma children, middle/high SES – Czech children). The results showed that both groups improved significantly their performance in memory tasks (including non-trained tasks), however only the low SES children improved their performance in intelligence test. We concluded that WM training has benefit effects not only in middle/high but also in low SES children, respectively. In addition, the benefits in the low SES group was higher than in the middle/high SES children. This fact can be explained by the concept of the zone of the proximal development. We suppose the higher benefits reached in the case of Roma children were due to higher level of unrealized potential in the zone of the proximal development. KEY WORDS: working memory training, socio-cultural handicap, Roma children, development of higher cognitive processes, zone of the proximal development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Páchová 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Páchová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Páchová 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 448 kB