velikost textu

Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko
Název v angličtině:
Early intervention. Comparative study of the early intervention system of the Czech Republic and the federal state of Styria.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Barlová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
95151
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: NÁZEV: Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko AUTOR: Jitka Barlová KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Tématem disertační práce je raná intervence. Jejím primárním cílem je poskytnutí podpory rodině dítěte raného věku v obtížné životní situaci. V úvodu práce sledujeme teoretická východiska rané intervence. Práce předkládá pohled na ranou intervenci nejen v kontextu zdravotního postižení, ale zaměřuje se i na problematiku ohrožení vývoje dítěte s psychosociálními riziky. Teoretické poznatky vycházení ze zahraničních zkušeností, které potvrzují důležitost a potřebnost rané intervence v sociálně znevýhodněných rodinách. Ve výzkumné části předkládáme výsledky komparativní analytické studie. Zvolili jsme kvalitativní přístup nakládání s daty s cílem porozumět fenoménům rané intervence v kontextu dané země. Systém rané intervence České republiky srovnáváme se systémem rakouského Štýrska. V rámci Evropy je Štýrsko považováno za jednu ze zemí s nejpropracovanějším a uceleným systémem rané intervence. Na základě výzkumného šetření identifikujeme společné i rozdílné fenomény a vyvozujeme implikace pro praxi. Klíčová slova: dítě raného věku, raná intervence, postižení, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, psychosociální rizika, komparace, analytická studie, kvalitativní výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract: TITLE: Early intervention. Comparative study of the early intervention system of the Czech Republic and the federal state of Styria. AUTHOR: Jitka Barlová DEPARTMENT: Department of Special Education The topic of the Dissertation is the early intervention. Provision of timely assistance to a family in a difficult life situation is the primary goal of early intervention. Theoretical possibilities of early intervention are outlined in the introduction of the work. The study offers a view of early intervention not only in the context of disability but also focuses on the issue of threat to the development of a child with psychosocial risks. The theoretical knowledge is based on foreign experience, confirming the importance and necessity of early intervention in socially disadvantaged families. Results of a comparative analytical study are presented in the research part. We have opted for a qualitative approach to data treatment, with the aim to understand the phenomena of early intervention in the context of the given country. The early intervention system of the Czech Republic is compared to that of Styria, Austria. Within Europe, Styria is considered one of the countries with the most sophisticated and integrated system of early intervention. Based on a research, both common and different phenomena are identified and general conclusions for practice are drawn. Key words: early age child, early intervention, disability, social disadvantage, social exclusion, psychosocial risks, comparison, analytical study, qualitative research,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Barlová, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Barlová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Barlová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB