velikost textu

Počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy
Název v angličtině:
Origins of Education in Great Moravia and its Subsequent Manifestations
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radovan Vlha, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Natalia Ivašina, CSc.
Margarita Mladenova
Id práce:
95139
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konstantin-Filosof; Metoděj; Velká Morava; vzdělanost; vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Constantine the Philosopher; education; Great Moravia; learning; Methodius
Abstrakt:
Název: Počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy Autor: Mgr. Radovan Vlha Katedra: Katedra českého jazyka Školitel: prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. Abstrakt Práce se zabývá počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy. Hlavní metodou je analýza pramenných textů, archeologických artefaktů a analogické srovnání se stavem v Evropě devátého století. Rozvoj vzdělanosti na Velké Moravě započal s příchodem cyrilometodějské misie, která vycházela z byzantského pojetí vzdělávání. Misie však zcela vědomě navázala na předchozí vyučovací snahy bavorských misionářů, což dokazuje rozšíření křesťanství na území Velké Moravy před rokem 863. Zprvu byla využívána učební centra západních misionářů, později byly budovány nové areály, za nejvýznamnější považujeme Sady u Uherského Hradiště. Byli zde vzděláváni žáci pocházející z aristokratických vrstev, učební náplň byla tvořena zejména staroslověnštinou, modlitbami, teologií a hudbou, v některých případech také latinou. S učebními centry byl spojen i rozvoj řemesel potřebných ke stavbě kostelů, zdobení šperků zatížených křesťanskou tematikou a tvorbou knih. Práce také analyzuje stav v zemích, kam se uchýlili žáci byzantské misie po jejich vyhnání z Velké Moravy. Klíčová slova Konstantin-Filosof; Metoděj; Velká Morava; vzdělanost; vzdělávání
Abstract v angličtině:
Title: The Origins of Education in Great Moravia and its Subsequent Manifestations Author: Mgr. Radovan Vlha Department: Czech Language Department Supervisor: prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. Abstract The thesis focuses on the origins and manifestations of the education on the territory of Great Moravia. The main research method is the analysis of historical source texts, archaeological artefacts and analogical comparison with the situation in 9th century Europe. The growth of education in Great Moravia commenced with the arrival of Constantine and Methodius mission, which proceed from the Byzantine conception of education. The mission picked up the threads of Bavarian missionaries’ work, which is proved by the widely professed Christianity prior to the year 863. Initially, the education centres of western missionaries were used with new premises being built later; Sady near Uherske Hradiste being considered the most important. Scholars with aristocratic backgrounds were educated in these centres. The curriculum consisted predominantly from Old Church Slavonic, prayers, theology and music, sometimes accompanied with Latin. The development of the craft industry requisite for the building of churches, decorating jewellery with Christian motives and production of books was directly connected to the education centres. The thesis analyses the situation in the countries the scholars of Byzantine mission fled to after their expulsion from Great Moravia. Keywords Constantine the Philosopher; education; Great Moravia; learning; Methodius
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radovan Vlha, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radovan Vlha, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radovan Vlha, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Natalia Ivašina, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Margarita Mladenova 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 297 kB