velikost textu

Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání
Název v angličtině:
New possibilities of providing basic natural science education through experiments
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Veronika Köhlerová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. František Liška, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Id práce:
95128
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodovědný pokus, přírodovědná gramotnost, soubor pomůcek pro pokusy, vysokoškolský předmět
Klíčová slova v angličtině:
science experiment, natural science literacy, experiment tools kit, university course
Abstrakt:
NÁZEV: Nové možnosti experimentálního zajištění základů přírodovědného vzdělávání AUTOR: Mgr. Veronika Köhlerová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra chemie a didaktiky chemie ŠKOLITEL: Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. ABSTRAKT: Práce vychází ze základní potřeby podpory a rozvoje přírodovědného vzdělávání. Na základě didaktických, technicko-ekonomických a ergonomických požadavků byla sestavena souprava s pomůckami pro 100 přírodovědných pokusů. Souprava je doplněna metodickou příručkou a má svoji další metodickou podporu na webových stránkách firmy, která ji vyrábí. Zároveň byl zpracován koncept povinně volitelného předmětu Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ pro vysokoškolskou přípravu učitelů, který bude realizován na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě od školního roku 2013/2014. Při práci byly využity výzkumné metody didaktické, při výběru, zpracování, ověřování, organizaci a optimalizaci edukačních experimentů. Z pedagogických metod byly k ověření použity metody dotazníků a vyjádření expertů. Práce je reálným příspěvkem k současným potřebám vzdělávání v oblasti přírodovědné pregramotnosti již v mateřských školách a přírodovědné gramotnosti na 1. stupni základních škol. KLÍČOVÁ SLOVA: přírodovědný pokus, přírodovědná gramotnost, soubor pomůcek pro pokusy, vysokoškolský předmět
Abstract v angličtině:
TITLE: New possibilities of providing basic natural science education through experiments AUTHOR: Mgr. Veronika Köhlerová DEPARTMENT: Department of Chemistry and Chemistry Education SUPERVISOR: Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. ABSTRACT: The thesis stems from the basic need to support and develop natural science education. Based on didactic, technical-economic and ergonomic requirements, a teaching tools kit has been created, which facilitates 100 natural science experiments. The kit includes a methodological manual; further methodological support is also provided on the webpage of the kit’s manufacturer. To complement the kit, a concept of an optional teacher training course Natural Science Experiments for Preschools and Primary Schools has been created. The course will take place at the Pedagogical Faculty of Charles University in the school year 2013/2014. During the course of the thesis, didactic research methods were used to choose, process, test, organize, and optimise educational experiments. The pedagogical methods used included questionnaires and expert testimonials. The thesis provides a substantial response to the current educational needs in the field of natural science pre-literacy already at preschools and natural science literacy at primary schools. KEYWORDS: science experiment, natural science literacy, experiment tools kit, university course
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Veronika Köhlerová, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Veronika Köhlerová, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Veronika Köhlerová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. František Liška, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB