velikost textu

Vesnické osídlení v zázemí vrcholně a pozdně středověké Prahy. Sídelně-historický vývoj a zemědělství v příměstských oblastech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vesnické osídlení v zázemí vrcholně a pozdně středověké Prahy. Sídelně-historický vývoj a zemědělství v příměstských oblastech
Název v angličtině:
Rural settlements in the hinterland of Prague in high and late middle ages. Settlement and agriculture development in suburban regions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Beránek
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Oponent:
Jan Kypta
Konzultanti:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Id práce:
95093
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Pravěká a raně středověká archeologie (ARP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaniklá vesnice, Klánovický les, Hol, geofyzikální průzkum, keramika, zemědělsky marginální půdy, vrcholný středověk
Klíčová slova v angličtině:
deserted village, Klánovice forest, Hol, geophysical survey, ceramics, agricultural margins land, high middle ages
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá sídelně-historickou problematikou mikroregionu Klánovického lesa a jeho okolí na východním okraji Hl. m. Prahy. Této oblasti nebyla doposud věnována komplexnější pozornost. Poznatky se opírají o kritickou revizi skromných písemných a archeologických pramenů, které se týkají sledovaného území. V rámci diplomové práce byl dále zpracován archeologický odkryv realizovaný na zaniklé vesnici Hol, a taktéž geofyzikální měření uskutečněné na stejné lokalitě. Na základě získaných poznatků bylo možné lépe zařadit a diskutovat roli této oblasti jako součást hospodářského zázemí vrcholně středověké Prahy. Klíčová slova: zaniklá vesnice, Klánovický les, Hol, geofyzikální průzkum, keramika, zemědělsky marginální půdy, vrcholný středověk
Abstract v angličtině:
Abstract: Master's thesis deals with the micro-region Klánovice's forest and its surroundings on the eastern edge of the City Prague. This area has not been given comprehensive attention yet. The findings are based on a critical review of the humble written and archaeological sources relating to the concerned area. In addition, was made, analysis of archaeological excavation, which was carried out on the deserted village Hol and also geophysical survey from the same site. Based on the lessons learned to better classify and discuss the role of this area in the hinterland of high medieval Prague. Keywords: deserted village, Klánovice forest, Hol, geophysical survey, ceramics, agricultural margins land, high middle ages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Beránek 535 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Beránek 36.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Beránek 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Beránek 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kypta 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 91 kB