velikost textu

Úloha mitotických kináz AURKA a PLK1 v meiotickém zrání oocytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha mitotických kináz AURKA a PLK1 v meiotickém zrání oocytů
Název v angličtině:
The involvement of mitotic kinases AURKA and PLK1 in the oocyte meiotic maturation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Adéla Brzáková
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Petr Šolc, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Id práce:
95088
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Aurora A i Polo-like kináza 1 patří do rozvětvené rodiny serin/treonin kináz řídících průběh buněčného cyklu. Obě se podílí na kontrole mitózy a přispívají i k regulaci meiotického dělení. Ačkoli se role Aurory A ve znovuzahájení meiózy po prvním meiotickém bloku zdá být otázkou, na kterou současné studie přináší spíše rozporuplné odpovědi, je prakticky jisté, že hraje nezastupitelnou úlohu ve výstavbě dělícího vřeténka. V oocytech s inhibovanou (pomocí RNAi či inhibitorů) nebo overexprimovanou Aurorou A se vytváří abnormální dělící vřeténka bez pólů, s aberantním počtem pólů či s nezvyklou morfologií. Stejně tak narušení funkčnosti Plk1 vede v oocytech k výskytu poškozených dělících vřetének. Plk1 navíc, téměř jistě, hraje roli i v načasování rozpadu jaderné membrány neboli v GVBD.
Abstract v angličtině:
Aurora A and Plk1 belongs to the extended family of serine/threonine kinases controlling the cell cycle. Both are involved in the control of mitosis and contribute also to the regulation of meiotic division. Although the role of Aurora A in the resumption of meiosis after the first meiotic block seems to be, according to present studies, a bit questionable matter, it is virtually certain that AURKA plays an irreplaceable role in the construction of the spindle. In the oocytes with inhibited (by RNAi or small molecular inhibitors) or overexpressed Aurora A, abnormal spindles with aberrant number of poles or otherwise unusually shaped spindles are created. Disruption of Plk1 function in oocytes also leads to the appearance of damaged spindles. In addition, Plk1, almost certainly, plays a role in the timing of the nuclear membrane breakdown - at GVBD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Brzáková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Brzáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Brzáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Petr Šolc, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 618 kB