velikost textu

Role pokusů ve výuce na waldorfském lyceu ve srovnání s "běžným" gymnáziem v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role pokusů ve výuce na waldorfském lyceu ve srovnání s "běžným" gymnáziem v ČR
Název v angličtině:
Role of Experiments in Chemical Education at Waldorf Lyceum Compared to "Ordinary" Gymnasium in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Zuzana Studničková
Vedoucí:
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Id práce:
94993
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání (UBCHM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Waldorfská škola, waldorfské lyceum, chemický experiment, demonstrační pokus, laboratorní cvičení
Klíčová slova v angličtině:
Waldorf school, Waldorf lyceum, chemical experiment, demonstration, laboratory practical
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá rolí experimentu ve výuce chemie na waldorfských školách a rámcově porovnává přístup k realizaci experimentů a jejich začlenění do výuky na waldorfských školách a vybraných gymnáziích v ČR. Práce se v první části zaměřuje na popis specifik waldorfské školy. V druhé části jsou uvedeny výsledky rámcového orientačního dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na četnost a způsoby využití experimentu při výuce chemie na vybraných gymnáziích v ČR, přičemž výsledky tohoto orientačního šetření a návštěvy laboratorních cvičení na jednom gymnáziu jsou konfrontovány a diskutovány v kontrastu s výsledky hospitací zaměřených na sledování role a využití experimentu na waldorfských školách, Waldorfském lyceu v Praze a Základní a Střední škole waldorfské v Semilech. Dále jsou porovnány přístupy k experimentům a shrnuty přínosy i nevýhody pojetí experimentální činnosti a její využití ve výuce na výše uvedených školách. Celkově lze konstatovat, že na waldorfských školách jsou experimenty nedílnou součástí každé hodiny chemie a jsou pro výuku chemie nepostradatelné. Téměř ovšem chybí laboratorní cvičení. Množství probrané látky je také menší než v případě gymnázií v práci sledovaných. Na sledovaných gymnáziích jsou naopak méně běžné demonstrační experimenty a často také experimenty nejsou součástí hodin chemie. Experimentální činnost tak bývá koncentrována do hodin laboratorních praktických cvičení. Klíčová slova: Waldorfská škola, waldorfské lyceum, chemický experiment, demonstrační pokus, laboratorní cvičení 3
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis examines the role of experiments in Chemistry lessons at Waldorf schools and roughly compares the approach towards their implementation into lessons at Waldorf schools and selected secondary schools (gymnasia) in the Czech Republic. The first part is dedicated to the description of Waldorf school specifics. The second part gives results of a general survey focused on the ways of use and frequency of experiments at selected secondary schools in the Czech Republic. Results of this survey and visits to laboratory practicals at one high school were confronted and discussed in contrast with results of inspections of classes at two Waldorf schools; Waldorf Lyceum in Prague and Primary and Secondary Waldorf School in Semily. Approaches to experiments at both types of schools are compared and arguments for and against are given. On the whole we can say that Waldorf schools take experiments (demonstrations) as an integral part of every Chemistry lesson and are essential for Chemistry education. However laboratory practicals are rare and the amount of information in lessons is smaller than at ordinary secondary schools observed. On the contrary, at ordinary secondary schools, demonstrations are less common and very often experiments are not included in Chemistry lessons, but separated into extra laboratory practicals. Key words: Waldorf school, Waldorf lyceum, chemical experiment, demonstration, laboratory practical 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Studničková 354 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Studničková 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Studničková 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Studničková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 80 kB