text size

Možnosti obnovy přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti obnovy přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích
Titile (in english):
Natural ecosystem restoration in cities
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jana Doušová
Supervisor:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Opponent:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Thesis Id:
94983
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (B1601)
Study branch:
Environmental Protection (BOZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
V této práci jsem se zabývala problematikou urbanizace a jejího vlivu na přirozené ekosystémy, porovnáním přirozených a urbanizovaných ekosystémů. Dále podrobněji rozvádím důvody pro začlenění přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích a nastiňuji možnosti jejich obnovy. Počet lidí na Zemi neustále narůstá a zároveň se zvyšuje počet obyvatel žijících ve městech. Urbanizace sice často přináší zvýšení biodiverzity oproti okolní krajině, ale městská prostředí jsou si podobná mezi jednotlivými městy, což podporuje proces, kterému říkáme homogenizace. Navíc urbanizované ekosystémy často vyžadují větší množství živin a dodatkové energie. Existují tedy jak ekologické, ekonomické, tak i estetické důvody k začlenění přírodě blízkých ekosystémů do městského prostředí.
Abstract:
In this study I have dealt with the issue of urbanization and its impact on natural ecosystems by comparing the natural and urban ecosystems. Furthermore, the reasons for the inclusion of semi-natural ecosystems in urban areas and suggest the possibility of their restoration are explored in detail. The number of people on Earth continues to grow and proportion of people living in cities increases at the same time. Urbanization is often the result in an increase of biodiversity than surrounding landscape but the urban environments are similar between cities, this supports a process which is called homogenization. In addition, urbanized ecosystems often require more nutrients and extra energy. There are thus environmental, economic and aesthetic reasons for the inclusion of semi-natural ecosystems in the urban environment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jana Doušová 748 kB
Download Abstract in czech Bc. Jana Doušová 42 kB
Download Abstract in english Bc. Jana Doušová 42 kB
Download Supervisor's review prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 34 kB
Download Opponent's review Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 26 kB
Download Defence's report prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB