velikost textu

Možnosti obnovy přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti obnovy přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích
Název v angličtině:
Natural ecosystem restoration in cities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Doušová
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Id práce:
94983
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci jsem se zabývala problematikou urbanizace a jejího vlivu na přirozené ekosystémy, porovnáním přirozených a urbanizovaných ekosystémů. Dále podrobněji rozvádím důvody pro začlenění přírodě blízkých ekosystémů v městských aglomeracích a nastiňuji možnosti jejich obnovy. Počet lidí na Zemi neustále narůstá a zároveň se zvyšuje počet obyvatel žijících ve městech. Urbanizace sice často přináší zvýšení biodiverzity oproti okolní krajině, ale městská prostředí jsou si podobná mezi jednotlivými městy, což podporuje proces, kterému říkáme homogenizace. Navíc urbanizované ekosystémy často vyžadují větší množství živin a dodatkové energie. Existují tedy jak ekologické, ekonomické, tak i estetické důvody k začlenění přírodě blízkých ekosystémů do městského prostředí.
Abstract v angličtině:
In this study I have dealt with the issue of urbanization and its impact on natural ecosystems by comparing the natural and urban ecosystems. Furthermore, the reasons for the inclusion of semi-natural ecosystems in urban areas and suggest the possibility of their restoration are explored in detail. The number of people on Earth continues to grow and proportion of people living in cities increases at the same time. Urbanization is often the result in an increase of biodiversity than surrounding landscape but the urban environments are similar between cities, this supports a process which is called homogenization. In addition, urbanized ecosystems often require more nutrients and extra energy. There are thus environmental, economic and aesthetic reasons for the inclusion of semi-natural ecosystems in the urban environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Doušová 748 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Doušová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Doušová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB