velikost textu

Spotřebitelské smlouvy; Přímý prodej v ČR, EU, USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spotřebitelské smlouvy; Přímý prodej v ČR, EU, USA
Název v angličtině:
Consumer contract, direct selling in ČR, EU, USA
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Dalibor Strnadel
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
94936
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přímý prodej, spotřebitel, směrnice 85/577/EHS
Klíčová slova v angličtině:
direct selling, consumer, Directive 85/577/EEC
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou přímého prodeje, na kterou je nahlíženo zejména z pohledu soukromoprávní ochrany spotřebitele. Autor zkoumá právní úpravu spotřebitelských smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, a to v České republice, v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V kapitole první autor definuje přímý prodej a seznamuje čtenáře s pojmy, které jsou v dalších částech této práce používány. Představeny jsou také jednotlivé formy přímého prodeje, a to osobní prodej, prodej na skupinových setkáních a prodej na základě výslovného přání zákazníka. Závěrečná část této kapitoly obsahuje srovnání přímého prodeje s prodejem na dálku. V kapitole druhé autor předkládá stručný přehled právní úpravy přímého prodeje. Na komunitární úrovni se jedná o směrnici 85/577EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory, která byla do českého právního řádu implementována vybranými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Přehled právní úpravy je doplněn také o krátký historický exkurz. Jádrem této diplomové práce je kapitola třetí. Autor pomocí komparativní metody zkoumá, jakým způsobem byla jednotlivá ustanovení směrnice 85/577/EHS do českého právního řádu implementována. Autor však nezůstává u pouhého srovnání evropské právní úpravy s úpravou českou, nýbrž si také všímá, jak obdobné právní instrumenty upravují další spotřebitelské směrnice. Komparativní analýza je doplněna o pohled do právní úpravy v dalších členských státech Evropské unie a o relevantní judikaturu Evropského soudního dvora. Výklad de lege lata je doprovázen také výkladem de lege ferenda. V evropském kontextu je zmíněn především návrh směrnice o právech spotřebitelů, v rámci českého práva se autor zabývá návrhem nového občanského zákoníku. Samotná kapitola je rozdělena do šesti podkapitol, které se soustředí na osobní a věcnou působnost směrnice 85/577/EHS a na instituty, kterými tato směrnice spotřebitele chrání. Jedná se zejména o informační povinnost a právo na odstoupení od smlouvy. Abstrakt Autor odhaluje poměrně významné rozdíly v právních úpravách jednotlivých členských států, které jsou výsledkem minimální harmonizace a rozdílného využití národních diskrecí. Autor také dochází k závěru, že v některých aspektech je směrnice do českého práva implementována fragmentárně. Kapitola čtvrtá popisuje právní úpravu přímého prodeje ve Spojených státech amerických z pohledu federálního zákonodárství. Autor konstatuje, že americkému spotřebiteli je v přímém prodeji garantována srovnatelná úroveň ochrany jako evropskému spotřebiteli. Pátá kapitola se soustředí na samoregulační aktivity v přímém prodeji. Samoregulace probíhá na světové, evropské i národní úrovni. Světová federace asociací přímého prodeje (WFDSA) vyvinula tzv. světový kodex chování v přímém prodeji, který jednotlivé národní asociace (DSAs) implementovaly do svých národních kodexů chování. Tyto národní kodexy jsou závazné pro všechny společnosti přímého prodeje, které se chtějí stát členy příslušné národní asociace. Kapitola šestá představuje Multi Level Marketing jako formu odměňování v přímém prodeji. Multi Level Marketing bývá často zaměňován s nechvalně proslulými pyramidovými hrami, které jsou však ve většině zemí zakázány. Kapitola se zabývá hlavními odlišnostmi mezi zákonnými a podvodnými schématy a zamýšlí se nad současnou právní úpravou podvodných schémat v České republice. Tento výklad je doplněn o pohled do antipyramidového zákonodárství ve Spojených státech amerických a v některých členských státech Evropské unie. Autor doporučuje přijetí obdobné právní úpravy také v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract The purpose of my thesis is to analyse the regulation of consumer contracts negotiated away from permanent retail locations and to outline the industry of direct selling in the Czech Republic, the European Union and the United States. The thesis is subdivided into six independent chapters. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis. This Chapter is divided into three parts. Part One defines direct selling as a channel of distribution for the marketing of products and services directly to consumers. Part Two presents different kinds of direct selling, i.e. door-to-door selling, person-to-person selling, home parties and group selling. Finally Part Three compares direct selling with distance selling. Chapter Two provides an outline of the relevant legal regulation of direct selling. The current legislation in the European level is composed of Directive 85/577/EEC which relates to protection of the consumers in respect of contracts negotiated away from business premises. The Directive has been implemented into Czech legal system on the basis of the Czech Republic´s membership in the European Union. The Directive is provided in Section 57 of Czech Civil Code 40/1964 Coll. This Part also looks at the process of the review of the consumer acquis. Chapter Three deals with the crucial topic of the thesis, namely with the implementation of Directive 85/577/EEC into Czech Legal System. The chapter is subdivided into six parts. The comparative discussion covers not only the Czech legislation but also the Community law, as well as the legal systems of other EU Member States. The analysis is carried out within the framework of judicial decisions of the ECJ. Comparative analysis also deals with the proposals de lege ferenda, i.e. Proposal for the Directive on consumer rights and Proposal for New Czech Civil Code. The passage analyses the individual institutes to be used in Directive, i.e. persons covered under the Directive, situations falling within the scope of the Directive and consumer protection instruments. The conclusions of this chapter reveal the substantial differences between the various national implementing measures as a result of utilising Abstract minimum harmonisation clause and regulatory options. Also some transposition deficiencies in national jurisdictions have been identified. The Czech legislator implemented the Directive in a fragmentary manner and without links to existing institutes in private law. Chapter Four describes the legal regulation in the United States in the context of federal legislation. The consumer protection in the United States is comparable with the consumer protection in the EU Member States. Chapter Five refers to self-regulation in direct selling. The self-regulation is provided on a world, European and also regional basis. The World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) has developed a World Codes of Conduct for Direct Selling which all regional Direct Selling Associations (DSAs) have approved and implemented in their national codes. All direct selling companies agree to be bound by these codes as a condition of membership in a national DSA. Chapter Six presents Multi Level Marketing as a type of compensation plan found in direct selling. This chapter predominantly concentrates on problems resulting from the fact that the Multi Level Marketing combines the sales structure of Single Level Marketing with the recruiting structure of pyramid selling. Pyramid selling is prohibited in majority of national laws. The chapter presents main distinctions between legitimate and illegal schemes and provides a brief overview of regulation in some EU Members States, namely in France, Germany, Spain and Great Britain. I suggest that the analogous legislation should be passed in the Czech Republic in this respect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Dalibor Strnadel 829 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Dalibor Strnadel 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Dalibor Strnadel 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB