velikost textu

Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu
Název v angličtině:
Karel Teige, Jan Mukařovský and Bohuslav Brouk as Theorists of Surrealism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Kuchařová
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Id práce:
94801
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Estetika (CJL EST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Mukařovský, Bohuslav Brouk, Karel Teige, André Breton, Salvador Dalí, surrealistický objekt, avantgarda, nalezený objekt, křečovitá krása, surrealismus, vnitřní model, paranoicko-kritická metoda, krize objektu, estetika
Klíčová slova v angličtině:
Jan Mukařovský, Bohuslav Brouk, Karel Teige, André Breton, Salvador Dalí, surreal object, avant-garde, found Object, convulsive beauty, surrealism, internal model, crisis of the object, aesthetic
Abstrakt:
Tato práce se zabývá surrealistickým objektem a jeho reflexemi u českých teoretiků. V první části práce je představena problematika surrealistického objektu a subjekt-objektových vztahů v surrealismu. Představeno je zde Bretonovo filosofické uchopení surrealistického objektu, též jeho pojetí krize objektu. V rámci první části práce je nastíněna podstata nalezeného objektu, koncept křečovité krásy a Dalího paranoicko-kritická metoda jako jeden z dalších zdrojů surrealistické obraznosti. Druhá část práce se zaměřuje na reflexi předmětnosti surrealismu a na vztahy umění a skutečnosti v myšlení Jana Mukařovského. Třetí část práce konceptualizuje estetiku Bohuslava Brouka ve světle surrealismu. V této části je stručně naznačen rámec Broukova pojetí subjekt-objektových vztahů, též jeho interpretace surrealistického objektu. Poslední část naznačuje Teigeho pojetí surrealistické tvorby vzhledem ke zdrojům surrealistické obraznosti.
Abstract v angličtině:
The content of the thesis is the surrealistic object and its reflection among the czech theorists. The first part of the thesis describes the problematic of surrealistic object and subject-objective relations in surrealism. Breton´s philosophical approach is introduced, as well as his concept of object´s crisis. The first part also outlines the meaning of found object, concept of convulsive beauty and Dali´s paranoic-critical method as a source of surrealistic imagery. The second part of the thesis is focused on the reflection of surrealistic object presentation and on relations between arts and reality according to the concepts of Jan Mukařovský. The third part of the thesis is dedicated to conceptualization of aesthetics of Bohuslav Brouk in the light of surrealism. In this part the scope of Brouk´s understanding of subject-objective relations is briefly described, as well his interpretation of surrealistic object.The last part of the thesis outlines the Teige´s conception of surrealistic work in the terms of the sources of surrealistic imagination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Kuchařová 288 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Kuchařová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Kuchařová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 594 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 316 kB