velikost textu

Geopolitické aspekty rozpadu Jugoslávie: konflikt v Bosně a Hercegovině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geopolitické aspekty rozpadu Jugoslávie: konflikt v Bosně a Hercegovině
Název v angličtině:
Geopolitical Aspects of Yugoslavian Dissolution: Conflict in Bosnia and Herzegovina
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Krohová
Vedoucí:
Mgr. Ladislav Čoček
Oponent:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Id práce:
94800
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Geopolitické aspekty rozpadu Jugoslávie: konflikt v Bosně a Hercegovině je nalézt a zhodnotit vnější aspekty rozpadu Bosny a Hercegoviny. Na začátku práce je vytvořen teoreticko-metodologický rámec, z kterého práce dále čerpá. Ten se skládá ze tří teorií, první je teorie S. Huntingtona Střet civilizací, další dvě vycházejí z teorií mezinárodních vztahů – neorealismus a neoliberalismus. Jednotlivé kapitoly odpovídají na výzkumné otázky definované v teoreticko-metodologickém rámci na základě kvalitativního výzkumu. Práce má podat obraz o důvodech angažmá Evropské unie a Severoatlantické organizace, a popsat, jakou roli hrály ve vývoji války v Bosně a Hercegovině v letech 1992–1995. Klíčová slova: geopolitika, střet civilizací, humanitární intervence, konflikt v Bosně a Hercegovině, Jugoslávie, Evropská unie (EU), Severoatlantická organizace (NATO)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the baccalaureate thesis “Geopolitical Aspects of Yugoslavian Dissolution: Conflict in Bosnia and Herzegovina” is supposed to find and assess external aspects of the disintegration of Bosnia and Herzegovina. There is a theoretical- methodological frame at the beginning of the thesis which provides its frame consisting of three theories. First, there is S. Huntington’s theory “The Clash of Civilizations”. The next two originate from the theories of international relationships – neo-realism and neo-liberalism. Following chapters answer research questions defined in the theoretical- methodological framework on the basis of qualitative investigation. The thesis is supposed to provide the image of motives for the engagement of European Union and North-Atlantic Organization and to describe the role they have played in the progress of the war in Bosnia and Herzegovina in 1992-1995. Key words: geopolitics, clash of civilizations, humanitarian intervention, conflict in Bosnia and Herzegovina, Yugoslavian, European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Krohová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Krohová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Krohová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ladislav Čoček 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 80 kB