velikost textu

Cesta mantry z Indie do Čech aneb příspěvek k etnografii hudby a globalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta mantry z Indie do Čech aneb příspěvek k etnografii hudby a globalizace
Název v angličtině:
Journey of Mantra from India to the Czech Republic: Contribution to Ethnography of Music and Globalization
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Seidlová
Školitel:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
Id práce:
94790
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vícemístná etnografie; antropologie; etnomuzikologie; globální kulturní toky; mantra
Klíčová slova v angličtině:
multi-sited ethnography; anthropology; ethnomusicology; global cultural flows; mantra
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce je vícemístnou etnografickou studií (multi-sited ethnography, Marcus 1995) globalizovaného světa prostřednictvím zaměření se na sociální život (dle teorie Social Life of Things, Appadurai 1986) jedné z nejznámějších védských manter, tzv. Gájatrímantry, jako globalizovaného fenoménu a komodity. Zpěv či recitování manter (posvátných zpěvů ve védském jazyce, předchůdci sanskrtu, jejichž výslovnost, intonaci i rytmus je v bráhmanském diskurzu zakázáno měnit) jako původně lokální, nyní však globální fenomén, nabral v procesu kulturního přenosu po cestě z Indie do České republiky nové zvukové formy, sociální kontext, funkce a významy. Současná česká kulturní produkce manter je konkrétním, zhuštěným příkladem toho, jak mezikontinentální propojenost ve věku globalizace funguje v každodenním životě, v hudbě a ve vztahu k tělu a posvátnu. Sociální a kulturní procesy týkající se přenosu budou studovány terénním výzkumem na vybraných bodech této trajektorie jako v navzájem propojených entitách. Cílem je prozkoumat, jak se sociální a kulturní procesy spojené s přenosem dějí, jaké hudební podoby na sebe berou a jaké významy jim aktéři přikládají.
Abstract v angličtině:
This PhD thesis is a multi-sited ethnographical study (Marcus 1995) of globalized world through focusing on the social life (Appadurai 1986) of one of the well-known Vedic mantras (the Gayatri Mantra) as a globalized phenomenon and a commodity. Chanting of mantras (Hindu sacred chants in Vedic Sanskrit; pronunciation, intonation and rhythm of which is prohibited to change in the Brahmanic discourse) which had been a local cultural practice, has become a globally known phenomenon. During the globalizing process of their cultural transmission from India to the West and later to the Czech Republic, the mantras have gained new sound forms, new social and cultural contexts, new functions and new meanings. Contemporary cultural productions of mantras are a thick example how the present inter-continental connectedness works in everyday life, music and in the relationship to the Sacred. Selected places on this trajectory will be sites of the fieldwork. The project will research, how the transmission process happens, what music forms it takes, and what meanings are attached to them by their agents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Seidlová 6.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Seidlová 425.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Seidlová 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Seidlová 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 261 kB