velikost textu

Neviditelní nositelé lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neviditelní nositelé lidských práv
Název v angličtině:
Invisible subjects of human rights
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Dana Moree, Dr.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Id práce:
94693
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
univerzalita lidských práv, Všeobecná deklarace, kulturní relativismus, anthropology, mezinárodní právo lidských práv, ženská obřízka, právo na život, právo na potrat, feminismus
Klíčová slova v angličtině:
universality of human rights, Universal Declaration, cultural relativism, anthropology, international human rights law, female genital circumcision, right to life, right to abortion, feminism
Abstrakt:
Myšlenka univerzální platnosti lidských práv je od konce 40. let 20. století symbolem naděje na všeobecný mír a spravedlnost ve světě. Přestože je fikcí, o čemž poskytuje antropologie nespočet důkazů, povědomí o ní je přesto silné a všeobecně rozšířené a inspiruje mnohé k úsilí o svobodu, důstojnost a k odporu proti násilí. Cílem této práce je na dvou kontroverzních tématech ukázat, jak a proč hodnotově motivovaný boj za lidská práva v praxi často selhává. Cílem však není ušlechtilou myšlenku lidských práv kompromitovat, ale přispět k jejímu důkladnějšímu pochopení a účinnější realizaci. V kapitole věnované ženské obřízce je předmětem kritické analýzy mezinárodní kampaň za vymýcení tzv. ženské obřízky, kterou vede mezinárodní feministické hnutí od konce 70. let minulého století. Pozornost je věnována především manipulaci s fakty a neférové argumentaci, díky níž získala tzv. ženská obřízka nálepku kruté praktiky zaostalých společností, sloužící ponižování a ovládání žen, znemožňující strukturovanější porozumění skutečnosti. V kapitole o potratech se práce snaží pod povrchem debaty o zpřísnění potratové legislativy v současném Polsku odhalit politické a kulturní vlivy, které ačkoli s tématem nesouvisejí, zásadně formují postoje jejích účastníků. Veškerá výzkumná práce spočívá v analýze textů, a to jak psaných, tak mluvených, v širokém spektru, počínaje oficiálními dokumenty a politickými projevy, přes texty odborné, přesvědčovací až po články a neformální promluvy z masových médií, či příspěvky v internetových diskusních fórech. Práce na dvou příkladech ukazuje, že debata o lidských právech je často debatou zástupnou a jejím cílem není vždy vyšší a lepší ochrana skutečně či domněle utlačovaných. Obě vybraná témata souvisejí s právy a postavením žen ve společnosti; obě provedené analýzy ukazují, jak málo je v realitě brán v úvahu názor, postoj a zájem konkrétně dotčených žen. Z výsledků práce je možné interpretovat tyto závěry: (1) Nelze vést boj za lidská práva bez účasti těch, o jejichž práva se jedná, ale právě to se většinou děje. Mezinárodní diskurz je ovládán metodami politického marketingu, který je sice účinný pro upoutání pozornosti k určitému problému a mobilizaci veřejného mínění, samotnou podstatu problému však zatemňuje a k jeho konstruktivnímu řešení nepřispívá. To jde bohužel na vrub i nevládním organizacím a lidskoprávním aktivistům. (2) Hodnotové konflikty ve společnosti lze často řešit jedině kompromisem, který zohlední jak obě krajní stanoviska, tak dobové pojetí celospolečenského zájmu. Lidská práva je proto třeba v praxi nahlédnout také jako jistou konvenci v kontextu dobových mravů spíše než výhradně jako odraz absolutních hodnot.
Abstract v angličtině:
The idea of universal applicability of human rights has been a symbol of hope that peace and justice in the world is possible, since the late 1940s. Although it is a fiction, and anthropology can proof this bringing countless evidence, strong general awareness of this idea still inspires many in their strive for freedom and dignity as well as opposition to violence. The aim of this thesis is to bring two controversial examples, illustrating how and why value-driven struggle for promotion of human rights fails. The aim is nevertheless not to compromise this noble idea but to contribute to its more thorough understanding as well as more effective implementation. A chapter on so called female genital circumcision (also known as female genital mutilation) offers critical analyses of the international campaign for eradication of this practice, led by international feminist movement since the late 1970s. The attention is drawn mainly to manipulation of facts and unfair argumentation, thanks to which the so called female genital circumcision was labelled cruel practice of backward societies serving degradation and control of women, making more structured understanding of reality impossible. A chapter dedicated to abortion tries to see political and cultural influences hidden under the surface of debate on toughening the current abortion legislation in Poland. Although not entirely related to the topic of the debate, these influences shape fundamentally the participant’s attitudes. The research has been based on analysis of texts, both written and spoken, of wide range, staring with official documents and political statements, through texts of expert or persuasive purpose, ending up with media articles and informal conversations as well as posts from internet fora. The thesis brings two examples to illustrate the fact that human rights often substitute other topics in the debate that cannot be (from multiple reasons) articulated and that the aim of the debate is not always held higher and better protection of the truly or seemingly oppressed. Both selected topics are related to situation of women and both conducted analyses prove how little are the opinion, stand and interest of the concerned women taken into consideration. Based on the results of the thesis, following conclusions can be drawn: (1) It is impossible to fight for human rights without inclusion of those, whose rights are concerned, although this is what mostly happens. International human rights discourse is dominated by methods of political marketing, which are quite efficient in drawing attention to a particular issue and mobilization of public opinion. The very same methods however obscure both the substance of the problem as well as the way to its constructive resolution. This is unfortunately also owing to human rights organizations and activists. (2) The only possible solution of value conflicts in society is often a compromise that is capable of taking account of both utmost positions as well as current understanding of social (public) interest. It is indispensable to see human rights also as a convention that works in a context of current morals rather than not exclusively a reflection of absolute values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Moree, Dr. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB