velikost textu

Vztah alterace podloží Chebské pánve a výronu hlubinného CO2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah alterace podloží Chebské pánve a výronu hlubinného CO2
Název v angličtině:
Relation of the alteration of the basement of the Cheb Basin and CO2 discharge
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Arnetová
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oponent:
p.g. Alena Boušková
Konzultant:
Mgr. Petr Dědeček
Id práce:
94672
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Oblast západních Čech je typická zvýšenou geodynamickou aktivitou, která se projevuje nejen zemětřesnými roji, ale také výrony oxidu uhličitého pocházejícího ze svrchního pláště. Tyto jevy jsou koncentrovány v terciérní Chebské pánvi porušené sítí zlomů. Hlubinný oxid uhličitý prochází k povrchu podél těchto zlomů a přispívá patrně k alteraci podloží pánve i sedimentární výplně. Cílem této práce je podat přehled o studované oblasti a s použitím vrtních dat ověřit, zda podloží pánve vykazuje měnící se stupeň zvětrání, který by indikoval vliv procházejícího oxidu uhličitého. Výsledky ukazují, že stupeň zvětrání podloží pánve není stejnoměrný. Není ale pozorována souvislost mezi zvětráním a povrchovým výskytem výronů oxidu uhličitého.
Abstract v angličtině:
The area or West Bohemia is typical by an increased geodynamic activity, which manifests itself in earthquake swarms and surface emanations of CO2 of mantle origin. These phenomena are concentrated in the tertiary Cheb basin, which is fragmented by a network of faults. The CO2 of deep origin passes along these faults to the surface and contributes to the alteration of both the basement of the basin and sedimentary infill. The aim of this thesis is to give an overview of the studied area and, with the use of well data, to verify whether the basement does show lateral changes in weathering that could indicate influence of CO2. The results show that the alteration of the basement is unequal, however no relation between the alteration and surface gas flux was found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Arnetová 8.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Arnetová 65 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Arnetová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Arnetová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta p.g. Alena Boušková 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 214 kB