velikost textu

Komparace nástupnických komunistických stran v Polsku a Maďarsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace nástupnických komunistických stran v Polsku a Maďarsku
Název v angličtině:
Comparison of Communist Successor Parties in Poland and Hungary
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Holec
Vedoucí:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
94578
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strany, stranický systém, komunistická nástupnická strana, Maďarsko, Polsko, tranzice, demokratizace
Klíčová slova v angličtině:
parties, party system, communist successor party, Hungary, Poland, transition, democratization
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje problematice transformace komunistických stran a jejich následnému etablování v demokratickém prostředí. V teoretické části se autor zabývá samotným pojmem komunistická nástupnická strana, ale také rozdíly mezi komunistickými režimy či strategiemi samotné transformace. Snahou práce je vymezit faktory a události, které určovaly politické směřování těchto stran. Pro samotný výzkum byly vybrány dva státy a jejich komunistické strany, a to Polsko a Maďarsko. Právě v těchto státech došlo k výraznému prosazení reformních stranických křídel, kterým se dokonce podařilo přebrat kontrolu nad demokratizačním i transformačním procesem. Po pádu komunismu se tyto reformní elity staly představiteli nástupnických stran a započali ideologické odchylování směrem od krajní levice. Započali tak proces „sociáldemokratizace“, díky kterému strany přežily a dokonce se v krátkém čase úspěšně vrátily do vlády. Práce se v závěrečné části zabývá integrací stran do evropských stranických struktur.  
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issue of transformation of communist parties and their subsequent establishment to a democratic world. In theoretic part of the thesis the author follows upon the concept of communist successor party itself, but also examines the differences between communist regimes and strategies of the very transformation. The thesis puts a target in defining the factors and events that direct political heading of those parties. As the subject of investigation the two states and their communist parties were chosen – Poland and Hungary. In those two states particularly the reform wing of the parties gained very prominent position and took control over the democratization and transformation process. After the fall of communism those reform elites became the representatives of the successor parties and started ideological diverging from the extreme left. They began the process of social – democratization, thanks to which those parties had not only survived but also returned to a government shortly. At the final end of the thesis it watches the problematic of the integration of those parties to the European politic structure.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Holec 412 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Holec 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Holec 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Just, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 541 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 599 kB